2024

Právem proti předsudkům – Active citizens fund (Nadace OSF)

(By Law against Prejudice)

Od 1. března 2020 In IUSTTIA realizuje nový projekt, jehož cílem je prostřednictvím reprezentativního výzkumu, právní analýzy a praktických zjištění na základě strategické litigace připravit komplexní legislativní návrh optimalizující postavení a ochranu obětí předsudečné trestné činnosti.

Pod garancí odborného partnera bude navržena systémová právní úprava. Ta bude následně komunikována aktérům, a to prostřednictvím konference, tak prostřednictvím advokačních činností a kampaně s videospoty. Do realizace projektu budou přímo zapojeny ohrožené skupiny z řad LGBT osob a osob s hendikepem.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Více informací o projektu je možné nalézt na webových stránkách projektu.

  

Since March 1, 2020 In IUSTTIA has been implementing a new project whose goal is to optimise the position and protection of bias crime victims through a representative research, legal analysis and practical findings on the basis of strategic litigation to prepare a comprehensive legislative proposal.

Under the guarantee of a professional partner, systemic legislation will be proposed. It will be then communicated to the stakeholders through conferences, advocacy activities and campaigns with video ads. Vulnerable victims within LGBT+ community and people with disabilities will be directly involved in the project implementation. More information can be found on the project website.

The project is supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organisations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.


https://www.activecitizensfund.cz/

Poradna Justýna (soc. služba) – Ministerstvo práce a soc. věcí

In IUSTITIA prostřednictvím odborného sociálního poradenství v ambulantní a terénní formě poskytuje podporu a pomoc obětem předsudečného násilí na území celé ČR a zvlášť zranitelným obětem v Brně.

Všechny služby jsou poskytovány zdarma, na celém území ČR a také ve 2 kamenných poradnách (Praha a Brno). In IUSTITIA garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem. Dopady předsudečného násilí a dopady trestného činu na zvlášť zranitelné oběti mohou vést k sociálnímu vyloučení těchto osob či prohlubování již nastalého sociálního vyloučení. In IUSTITIA se tak snaží předcházet poskytováním služeb výše uvedeným osobám sociálnímu vyloučení či jeho prohlubování.

Poskytnuté služby dále významným způsobem předchází sekundární viktimizaci, tedy újmě, která vzniká v důsledku působení orgánů a institucí, se kterými přichází oběť do kontaktu, a která způsobuje zhoršení kvality života. Předsudečné útoky a trestné činy pro zvlášť zranitelné oběti mají zásadní vliv na běžný život člověka – přináší zhoršený zdravotní a psychický stav, ztrátu či propad příjmů, ztrátu či ohrožení zaměstnání, vyloučení ze vzdělávacího procesu, sociální izolaci, rozvoj psychických obtíží (až posttraumatická stresová porucha) atd.

Obětem předsudečného násilí je poskytována komplexní služba a včas poskytnuté služby mají potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti napadeného. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací.

Obsahem odborného sociálního poradenství je dlouhodobé provázení a poskytování informací a poradenství v následujících oblastech – zdravotní stav, psychický stav, bezpečností a mediální plánování, peněžitá pomoc obětem, práva oběti v trestním řízení, právo oběti na náhradu škody. Dle potřeb bude poškozeným poskytován nezbytný doprovod na úřady, k lékaři, k policii a k soudu. Návazně budou obětem poskytovány služby právních informací dle zákona o obětech trestných činů či právní služby advokáta k zajištění přístupu ke spravedlnosti. Služby jsou poskytovány telefonicky, emailem, a osobně v kamenné poradně či v přirozeném prostředí obětí.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2024 za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Poradna Justýna (sociální služba) – Magistrát hl. m. Prahy

In IUSTITIA poskytuje na území Hlavního města Prahy služby odborného sociálního poradenství obětem předsudečného násilí (v Praze jde zejm. o příslušníky národ. menšin, cizince, pracovníky NNO) přímo na pobočce či v přirozeném prostředí napadených. Tímto projektem je dofinancována sociální služba, která je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Tato služba je v Praze jediná a nepřekrývá existující služby obětem obecné kriminality a domácího násilí. Odborné sociální poradenství je doplněno o poskytování právních informací a právní zastoupení v trestním řízení, které je podpořeno jiným projektem, tím je zajištěna komplexní pomoc těmto obětem. Komplexní služba a včas poskytnuté služby mají potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti napadeného.

Poskytováním odborného sociálního poradenství je předcházeno rozvoji sekundární viktimizaci a sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací. Klientela poptává a její poskytováno poradenství a provázení situací, doprovody, příprava dokumentů a podpora v průběhu trestního řízení, dále je zprostředkována bezplatná psychologická péče. 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma a In IUSTITIA garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem.

Tato služba je poskytována po celý kalendářní rok také za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. 

Poradna Justýna (právní informace) – Ministerstvo spravedlnosti

Hlavním cílem projektu je předcházet sekundární viktimizaci obětí předsudečného násilí a dalším zvlášť zranitelným obětem prostřednictvím nástrojů, které umožňuje zákon o obětech trestných činů, tedy zejména poskytování právních informací a právní podporu zmocněnce, poskytováním na celém území celé ČR, zejména v Praze a Brně. 

Dílčím cílem projektu je stabilizace cílové skupiny a její orientace v trestním řízení a udržení nastavené kvality péče o oběti předsudečného násilí na území celé ČR.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou oběti předsudečného násilí po celém území ČR. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou zvlášť zranitelné oběti podle zákona o obětech trestných činů. Těmto obětem jsou poskytovány právní informace dle zákona o obětech trestných činů a jsou doplněním komplexních služeb, které nabízí In IUSTITIA obětem předsudečného násilí. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací.

Obsahem poskytování služby právních informací je poskytování informací v následujících oblastech:

  • informace o právech poškozeného a uplatnění práv v trestním řízení
  • informace o možnosti náhrady škody za způsobenou zdravotní, materiální a jinou újmu
  • informace o peněžité pomoci obětem trestných činů
  • sepsání podání (např. trestní oznámení, stížnost, odvolání, žádosti)
  • služby důvěrníka (doprovod) na policii, soudy
  • informace o trestním, civilním a správním řízení 

Služby jsou poskytovány telefonicky, emailem, a osobně v kamenné poradně či v přirozeném prostředí obětí.

Součástí projektu je také aktualizace či případně výroba informačních materiálů i šíření informovanosti online skrze webové stránky či sociální sítě.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2024 a je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky, z dotačního titulu pro rozvoj služeb obětem trestné činnosti.

Poradna Justýna (prevence kriminality) – Magistrát hl. m. Prahy

Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Prahy, poskytování pomoci a poradenství zvlášť zranitelným obětem, konkrétně obětem předsudečného násilí, a posílení právního vědomí ohrožených osob, obětí a svědků, státní správy, policie a širší veřejnosti.

Napadeným osobám bude v rámci projektu poskytnuto právní poradenství a pomoc, včetně služeb zmocněnce a důvěrníka (tj. doprovod k policii a soudu). Dále dojde k informování osob ohrožených předsudečným násilím v jejich přirozeném prostředí v terénu a k informování veřejnosti, ohrožených osob a státní správy o problematice prostřednictvím workshopů i kampaně na sociálních sítích, v médiích a ve fyzickém prostoru.

Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2024 – Pomoc obětem trestné činnosti.

Pomoc Ukrajincům na útěku – podpora přeživším trestní činnosti – Magistrát hl. m. Prahy

Projekt je zaměřen na podporu lidem prchajícím z Ukrajiny, kteří se na jejím území stali obětí válečného zločinu anebo na území ČR stali obětí předsudečného násilí či těžkého ublížení na zdraví. Jedná se komplexní projekt sestávající z několika oblastí.

První dvě jsou zaměřené přímo na hlavní cílovou skupinu, se kterou je navazován kontakt prostřednictvím peer pracovnic/íků v terénu a rozšíření služeb naší organizace o psychologickou podporu poskytovanou osobám cílové skupiny terapeutem/kou pocházející z komunity. Třetí oblast je zaměřená na celkové zpřístupnění našich služeb ukrajinským uprchlíkům dvěma způsoby: vytvořením webové stránky v ukrajinštině a ruštině určené pro CS a obsahující důležité informace o předsudečném násilí, válečných zločinech a možnostech, kam se obrátit pro pomoc; a jazykového vzdělávání našeho týmu přímé péče, aby byl schopný základní komunikace v ukrajinštině. Poslední oblast projektu míří na další pomáhající organizace či státní instituce, které přichází do kontaktu s uprchlíky z Ukrajiny a podílí se na vyšetřování genocidy. Cílem je iniciovat vznik propracovaného systému práce s a péče o svědky a oběti válečných zločinů.

Všemi těmito aktivitami chceme předcházet sociálnímu vyloučení a jiným následkům neřešených traumat cílové skupiny ze zkušeností s válečnými zločiny, předsudečným násilím či jinou trestnou činností.

Projekt je realizován díky finanční podpoře Hlavního města Prahy.

Dále nás podpořila UNITED LEGAL PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář poskytnutím překladatelských služeb pro bono. 

Podpora osob ohrožených předsudečným násilím – T-Mobile, Nadace Via

Nadační příspěvek od Nadace Via z Fondu T-Mobile určený na podporu osob ohrožených předsudečným násilím je využíván především pro osvětovou činnost – zviditelnění tématu předsudečného násilí, šíření informací ve prospěch ohrožených osob a v neposlední řadě kampaň za legislativní změnu napravující nedostatečnou ochranu LGBT+ lidí a lidí se zdravotním postižením před předsudečným násilím (videospoty, příspěvky na sociálních sítích, webové stránky). Toho je dosahováno pomocí publikování informací na webových stránkách, činnosti na sociálních sítí, placené online reklamy, vydáváním tiskových zpráv či udržováním kontaktů s médií. 

Projekt spadá do dlouhodobé činnosti In IUSTITIA, která se vedle přímé pomoci obětem trestné činnosti zaměřuje také na prevenci předsudečného násilí, osvětové činnosti i zvyšování informovanosti ohledně práv obětí. 

Projekt je realizován díky nadačnímu příspěvku Nadace Via z Fondu T-Mobile. 

Pomoc po útoku na FF UK – Nadace ČEZ

Projekt vznikl jako rekce na tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ke které došlo na konci roku 2023. Bezprostředně po útoku byla zřízená pomocná linka a poskytována krizová intervence i obecné poradenství přeživším útoku i pozůstalým po obětech. Následně bude těmto obětem poskytována odborná právní pomoc – právní informace i zastupování v trestním řízení. V případě potřeby bude ke službě zajištěno tlumočení. Dále budou v rámci projektu aktualizovány a zveřejněný informační materiály pro tuto cílovou skupinu. 

Cílem projektu je poskytnout podporu osobám v těžké životní situaci a pomoct jim domoci se svých práv. 

Projekt je realizován díky finanční podpoře Nadace ČEZ.