POSLÁNÍ A STANOVY  In IUSTITIA

In IUSTITA, o.p.s. byla založena s cílem učinit problematiku předsudečného násilí (násilí z nenávisti) předmětem debaty laické i odborné veřejnosti, poskytnout právní pomoc obětem či svědkům násilných incidentů, optimalizovat praxi veřejné správy (v oblasti práva shromažďovacího, postupy orgánů činných v trestním řízení), spolupracovat na partnerské bázi s ostatními zainteresovanými organizacemi a s médii.

Aktuálním posláním In IUSTITIA je zajištění sociálních služeb, právních informací a zastupování osobám dotčeným předsudečným násilím a prevence předsudečného násilí a projevů nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře. Dále se In IUSTITIA zabývá zajištěním sociálních služeb a právních informací zvláště zranitelným obětem a ženám bez přístřeší (ohroženým bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí. Kromě zajištění služeb je také posláním vzdělávat odbornou i laickou veřejnost, realizovat výzkumné aktivity ve prospěch obětí trestných činů a v neposlední řadě komplexně monitorovat a analyzovat předsudečné násilí na území ČR.

Rovnost, důstojnost a základní lidská práva jsou zaručeny všem. In IUSTITIA se podílí na jejich reálném uplatňování. Předsudečné násilí je v rozporu s principy demokratické společnosti a proto: „Nikdo nesmí být napadán, pro to kým je.“

In IUSTITIA byla založena 9. 2. 2009 jako občanské sdružení, 18. 12. 2013 se In IUSTITIA změnila na obecně prospěšnou společnost. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti ke stažení zde. Stanovy občanského sdružení ke stažení zde.