In IUSTITIA vznikla v roce 2009 jako právnická organizace, která se jako první a zatím jediná svého druhu v ČR cíleně zabývá předsudečným násilím v celé jeho šířce. In IUSTITIA téma předsudečného násilí přináší do veřejného povědomí, odborného diskurzu a politické diskuze. Organizace důsledně prosazuje principy demokratického právního státu zahrnující rovnost všech lidí v důstojnosti a právech. Věříme, že lze dosáhnout takové společnosti, v níž je spravedlnost dosažitelná pro všechny bez rozdílu barvy pleti, národnosti, víry, zdravotního stavu, sexuální orientace, věku, sociálního postavení, politického přesvědčení či světonázoru. Ve prospěch svých klientů, osob poškozených předsudečným násilím, uplatňuje právo na soudní a jinou právní ochranu.

V současné době stojí činnost In IUSTITIA na třech pilířích:

 

  • Poskytování sociální a právní pomoci konkrétním fyzickým osobám vystaveným nebo ohroženým předsudečným násilím, kdy poskytuje komplexní, dlouhodobou službu na celém území ČR. Prostřednictvím těchto služeb usilujeme o zlepšení přístupu poškozených ke spravedlnosti, ale také o poskytnutí dostatku informací a podpory k tomu, aby poškození porozuměli své situaci a dokázali ji samostatně zvládat. Svým zaměřením a rozsahem jde o ojedinělou službu v ČR (např. bezplatné právní zastoupení).
  • Vzdělávání odborné veřejnosti a ohrožených komunit, nejčastěji na téma předsudečného násilí, práv obětí, práce s obětmi, aktivního svědka, předsudků apod. V současné době má In IUSTITIA pět akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky a pracovnice u MPSV na témata, kterým se v ČR věnuje minimum organizací, např. téma bezpečnosti a medializace obětí, hatespeech v online prostoru. Dále vzděláváme orgány činné v trestním řízení a další odborníky, kteří přichází do kontaktu s obětmi trestných činů.
   Zaměstnanci a spolupracovníci organizace dále publikují na téma obětí, bezpečnosti, předsudečného násilí.
  • Monitoring, výzkum a systémové změny, kdy prostřednictvím monitoringu a vydávaných zpráv o předsudečném násilí tvoříme nejucelenější přehled o předsudečném násilí, který je dostupný i v zahraničním kontextu. Dále realizujeme viktimologické výzkumy a studie. Výsledky výzkumů a studií kromě publikování používáme při pomoci jednotlivcům, ale také při vzdělávání odborné veřejnosti. Některé výsledky z výzkumů a studií slouží jako podklady pro legislativní změny a optimalizaci praxe v oblasti předsudečného násilí a péče o oběti trestné činnosti. Součástí naší snahy o větší prevenci a odpovídající řešení předsudečných incidentů, prosazování práv obětí je spolupráce se státní správou na optimalizaci legislativy a činnosti odpovědných orgánů v souvislosti s předsudečným násilím. Tato spolupráce probíhá také na mezinárodní úrovni, kdy jsme členy např. Evropské sítě proti rasismu a xenofobii (ENAR). Zástupci In IUSTITIA jsou tak členy poradních orgánů veřejné správy.

  Poradna Justýna

    Poskytování sociální a právní pomoci  konkrétním  fyzickým  osobám vystaveným nebo  ohroženým  předsudečným  násilím
  na celém území ČR.

  Vzděláváme

  Vzdělávání odborné veřejnosti a ohrožených skupin, nejčastěji na téma předsudečného násilí, práv obětí, práce s obětmi, aktivního svědka, předsudků apod.

  Monitoring a výzkumy

  Prostřednictvím monitoringu a vydávaných zpráv o předsudečném násilí tvoříme nejucelenější přehled o předsudečném násilí, který je dostupný i v zahraničním kontextu.

  Některé zajímavosti o In IUSTITIA:

  In IUSTITIA za dobu své činnosti obdržela významné mezinárodní ceny, např. cenu Nadace ERSTE za společenský přínos sociální integraci, cenu SocialMarie za sociální inovaci.

  • In IUSTITIA se podílela na vzniku zákona o obětech trestných činů a prosadila do tohoto zákona ustanovení o možnosti volby oběti pohlaví vyslýchajícího, která je důležitá nejen pro oběti sexuálního násilí, ale také pro osoby s LGBT+ komunity.
  • V roce 2013 se In IUSTITIA registrovala u MPSV k poskytování odborného sociálního poradenství. Téhož roku se akreditovala u Ministerstva spravedlnosti k poskytování právních informací. 
  • In IUSTITIA se podílela na prosazení a vývoji tématu předsudečného násilí, které přinesla do odborné diskuze zakladatelka Mgr. Klára Kalibová, PhD.
  • Za dobu své existence přešla In IUSTITIA z pojmu násilí z nenávisti na termín předsudečné násilí, které lépe vystihuje podstatu tohoto násilí
  • Za dobu své existence realizovala nejen vzdělání pro odbornou a širokou veřejnost, ale také odborné konference. Pracovníci a pracovnice organizace In IUSTIITA také aktivně vystupují na odborných konferencích v ČR i v zahraničí.
  • V roce 2016 byla In IUSTITIA dodavatelem vzdělávání pro Policii ČR a proškolila napříč ČR více jak 300 policistů na téma předsudečného násilí a pomoci obětem tohoto násilí. 
  • V roce 2017 se stala jedním z členů Evropské sítě proti rasismu a xenofobii (ENAR).
  • V roce 2020 se ředitelka organizace a spolupracující advokátka staly lektorkami státních zástupců na základě dohody mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím a Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

  Zakladatelka a ředitelka In IUSTITIA v roce 2014 získala cenu Alice Garrigue Masarykové za poskytování právní pomoci obětem předsudečného násilí a rozvoj lidských práv v ČR.