2022

Rise up 

Projekt Rise up against anti-LGBTI hate crimes je realizován ve spolupráci organizací Prague Pride, Národním ústavem duševního zdraví a In IUSTITIA. Cílem projektu je zvýšit informovanost české laické i odborné společnosti a tím předcházet diskriminaci či předsudečným útokům proti osobám z LGBT+ komunity. Projekt si klade za cíl také snížení latence předsudečných útoků na LGBT+ osobách.

V rámci projektu, mimo hlavního cíle, bude aktivita zaměřena také na zlepšení současného stavu sběru dat a mapování předsudečného násilí a intolerance LGBT+ osobám, tak aby bylo zajištěno dlouhodobé monitorování na místní i mezinárodní úrovni, které by do budoucna zajistilo srovnatelnost údajů.

Jednotlivými aktivitami projektu budou podněcovány legislativní a politické změny s cílem zlepšení přístupu ke spravedlnosti obětí trestných činů z řad LGBT+ komunity za účasti Policie ČR, ale také dalších odborníků.

V neposlední řadě boudou poskytovány odborné služby obětem předsudečného násilí z řad LGBT+ komunity. 

In IUSTITIA, o.p.s. je partnerem Prague Pride, z.s. v projektu RISE UP (č. 963772), financovaném z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014 – 2020).

Projekt je spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 

Právem proti předsudkům – Active citizens fund (Nadace OSF)

(By Law against Prejudice)

Od 1. března 2020 In IUSTTIA realizuje nový projekt, jehož cílem je prostřednictvím reprezentativního výzkumu, právní analýzy a praktických zjištění na základě strategické litigace připravit komplexní legislativní návrh optimalizující postavení a ochranu obětí předsudečné trestné činnosti.

Pod garancí odborného partnera bude navržena systémová právní úprava. Ta bude následně komunikována aktérům, a to prostřednictvím konference, tak prostřednictvím advokačních činností a kampaně s videospoty. Do realizace projektu budou přímo zapojeny ohrožené skupiny z řad LGBT osob a osob s hendikepem.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Více informací o projektu je možné nalézt na webových stránkách projektu.

  

Since March 1, 2020 In IUSTTIA has been implementing a new project whose goal is through a representative research, legal analysis and practical findings on the basis of strategic litigation to prepare a comprehensive legislative proposal to optimise the position and protection of bias crime victims.

Under the guarantee of a professional partner, systemic legislation will be proposed. It will then be communicated to stakeholders, through conferences and through advocacy activities and campaigns with video ads. Vulnerable victims  within LGBT+ community and people with disabilities will be directly involved in the project implementation. More information can be found on the project website.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organisations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.


https://www.activecitizensfund.cz/

Poradna Justýna (soc. služba) – Ministerstvo práce a soc. věcí

In IUSTITIA prostřednictvím odborného sociálního poradenství v ambulantní a terénní formě poskytuje podporu a pomoc obětem předsudečného násilí na území celé ČR, zvlášť zranitelným obětem v Brně a na území hlavního města Prahy také služby ženám v obtížných životních situacích, které mají zkušenost s násilím či jsou násilím ohroženy.

Všechny služby jsou poskytovány zdarma, na celém území ČR a také ve 2 kamenných poradnách (Praha a Brno). In IUSTITIA garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem. Dopady předsudečného násilí a dopady trestného činu na zvlášť zranitelné oběti mohou vést k sociálnímu vyloučení těchto osob či prohlubování již nastalého sociálního vyloučení. In IUSTITIA se tak snaží předcházet poskytováním služeb výše uvedeným osobám sociálnímu vyloučení či jeho prohlubování.

Poskytnuté služby dále významným způsobem předchází sekundární viktimizaci, tedy újmě, která vzniká v důsledku působení orgánů a institucí, se kterými přichází oběť do kontaktu, a která způsobuje zhoršení kvality života. Předsudečné útoky a trestné činy pro zvlášť zranitelné oběti mají zásadní vliv na běžný život člověka – přináší zhoršený zdravotní a psychický stav, ztrátu či propad příjmů, ztrátu či ohrožení zaměstnání, vyloučení ze vzdělávacího procesu, sociální izolaci, rozvoj psychických obtíží (až posttraumatická stresová porucha) atd.

Obětem předsudečného násilí je poskytována komplexní služba a včas poskytnuté služby mají potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti napadeného. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací.

Obsahem odborného sociálního poradenství je dlouhodobé provázení a poskytování informací a poradenství v následujících oblastech – zdravotní stav, psychický stav, bezpečností a mediální plánování, peněžitá pomoc obětem, práva oběti v trestním řízení, právo oběti na náhradu škody. Dle potřeb bude poškozeným poskytován nezbytný doprovod na úřady, k lékaři, k policii a k soudu. Návazně budou obětem poskytovány služby právních informací dle zákona o obětech trestných činů či právní služby advokáta k zajištění přístupu ke spravedlnosti. Služby jsou poskytovány telefonicky, emailem, a osobně v kamenné poradně či v přirozeném prostředí obětí.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2022 za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Poradna Justýna (sociální služba) – Magistrát hl. m. Prahy

In IUSTITIA poskytuje na území Hlavního města Prahy služby odborného sociálního poradenství obětem předsudečného násilí (v Praze jde zjm. o příslušníky národ. menšin, cizince, pracovníky NNO) přímo na pobočce či v přirozeném prostředí napadených. Tímto projektem je dofinancována sociální služba, která je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Tato služba je v Praze jediná a nepřekrývá existující služby obětem obecné kriminality a domácího násilí. Odborné sociální poradenství je doplněno o poskytování právních informací a právní zastoupení v trestním řízení, které je podpořeno jiným projektem, tím je zajištěna komplexní pomoc těmto obětem. Komplexní služba a včas poskytnuté služby mají potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti napadeného.

Poskytováním odborného sociálního poradenství je předcházeno rozvoji sekundární viktimizaci a sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací. Klientela poptává a její poskytováno poradenství a provázení situací, doprovody, příprava dokumentů a podpora v průběhu trestního řízení, dále je zprostředkována bezplatná psychologická péče. 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma a In IUSTITIA garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem.

Tato služba je poskytována také za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. 

Bezpečně v novém domově – Magistrát hl. m. Prahy

Cílem projektu je zvýšit informovanost a právní povědomí cizinců a cizinek zejména ze zemí EU žijících na území Prahy, kteří jsou ohroženi předsudečným násilím. Dále je cílem posílit jejich integrační potenciál a předejít sociální exkluzi a izolaci a snížit ohrožení radikalizací. Projekt je také určen široké majoritní veřejnosti jako významné cílové skupině při integraci cizinců ohrožených předsudečným násilím, posiluje sousedské vztahy a přirozeně vytváří bariéru proti projevům násilí z nenávisti ve veřejném prostoru. 

V rámci projektu bude vytištěn a distribuován informační materiál pro cizince a cizinky v několika jazykových mutacích i na základě tohoto materiálu budou aktivně oslovovány cizinci a cizinky ohrožení předsudečným násilím za účasti komunitního pracovníka. Oslovení získají informace o právním řádu v ČR, o právech a povinnostech v kontextu předsudečného násilí a o možnostech prevence sociální exkluze v důsledku trestné činnosti. Oslovení získají také kontaktní informace na organizace pomáhající cizincům a cizinkám v jiných oblastech sociální práce. Na práci v terénu navazuje poskytování sociálních a právních služeb, které jsou podpořeny z jiných projektů.

Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy pro rok 2022 v rámci programu Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce na základě podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Poradna Justýna (právní informace) – Ministerstvo spravedlnosti

Hlavním cílem projektu je předcházet sekundární viktimizaci obětí předsudečného násilí a dalším zvlášť zranitelným obětem prostřednictvím nástrojů, které umožňuje zákon o obětech trestných činů, tedy zejména poskytování právních informací a právní podporu zmocněnce, poskytováním na celém území celé ČR, zejména v Praze a Brně. 

Dílčím cílem projektu je stabilizace cílové skupiny a její orientace v trestním řízení a udržení nastavené kvality péče o oběti předsudečného násilí na území celé ČR.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou oběti předsudečného násilí po celém území ČR. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou zvlášť zranitelné oběti podle zákona o obětech trestných činů. Těmto obětem jsou poskytovány právní informace dle zákona o obětech trestných činů a jsou doplněním komplexních služeb, které nabízí In IUSTITIA obětem předsudečného násilí. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací.

Obsahem poskytování služby právních informací je poskytování informací v následujících oblastech:

  • informace o právech poškozeného a uplatnění práv v trestním řízení
  • informace o možnosti náhrady škody za způsobenou zdravotní, materiální a jinou újmu
  • informace o peněžité pomoci obětem trestných činů
  • sepsání podání (např. trestní oznámení, stížnost, odvolání, žádosti)
  • služby důvěrníka (doprovod) na policii, soudy
  • informace o trestním, civilním a správním řízení 

Služby jsou poskytovány telefonicky, emailem, a osobně v kamenné poradně či v přirozeném prostředí obětí.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2022 a je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky, z dotačního titulu pro rozvoj služeb obětem trestné činnosti.

Poradna Justýna (prevence kriminality) – Magistrát hl. m. Prahy

Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Prahy, poskytování pomoci a poradenství zvlášť zranitelným obětem, konkrétně obětem předsudečného násilí, a posílení právního vědomí ohrožených osob, obětí a svědků, státní správy, policie a širší veřejnosti.

Napadeným osobám bude v rámci projektu poskytnuto právní poradenství a pomoc, včetně služeb zmocněnce a důvěrníka (tj. doprovod k policii a soudu). Dále dojde k informování osob ohrožených předsudečným násilím v jejich přirozeném prostředí v terénu  a k informování veřejnosti, ohrožených osob a státní správy o problematice prostřednictvím workshopů.

Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy pro rok 2022 pro oblast prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2022 – Pomoc obětem trestné činnosti.

Poradna Justýna Brno 2022 – Magistrát města Brna

Projekt řeší problém nedostupnosti pomoci, podpory a právních informací obětem předsudečného násilí a zvlášť zranitelným obětem a navazuje na dlouhodobou činnost In IUSTITIA podporovanou Ministerstvem spravedlnosti. Hlavním cílem projektu je předcházení sekundární viktimizace obětí předsudečného násilí a dalších zvlášť zranitelných obětí a uplatnění procesních a hmotněprávních nároků cílové skupiny v trestním řízení a souvisejících řízeních s cílem vyrovnání se s trestným činem. Projekt je v souladu s koncepcí prevence kriminality města Brna na léta 2017 – 2022. 

V rámci projektu budou klientele kontinuálně a dlouhodobě poskytovány právní informace, popř. zastoupení zmocněncem v trestním řízení a to formou telefonických konzultací, emailového poradenství, online poradenství, osobně v kamenné poradně v Brně a v přirozeném prostředí obětí, které vychází z dlouhodobě identifikovaných potřeb cílové skupiny služby

Tímto projektem je dofinancováno poskytování právních informací, které je podpořeno Ministerstvem spravedlnosti.

 

Poradna Justýna (sociální služba) – Jihomoravský kraj

In IUSTITIA poskytuje odborné sociální poradenství na území Jihomoravského kraje obětem předsudečného násilí a zvlášť zranitelným obětem. Služba je poskytovaná buď v kamenné pobočce v Brně anebo prostřednictvím terénní formy služby kdekoli v rámci Jihomoravského kraje pro osoby, které se z různých důvodů do poradny nemohou dopravit.

Tato služba je doprovázená poskytováním právních informací ve smyslu zákona o obětech trestných činů, včetně služeb zmocněnce a důvěrníka (doprovod na soudy a policii), které jsou hrazené z jiných zdrojů. Obětem je tedy poskytnutá skutečně komplexní pomoc, která je provede v průběhu právního řízení i řešení sociálních dopadů trestného činu na jejich život.

Poradna Justýna je jedinou poradnou v ČR se specifickým zaměřením na podporu obětem předsudečného násilí a doplňuje tak stávající služby obětem trestné činnosti v Jihomoravském kraji. Díky této podpoře jsou oběti lépe schopny se s nastalou situací vyrovnat. Je minimalizováno riziko trvalých negativních následků na jejich život a předcházeno sekundární viktimizaci, sociálnímu vyloučení či radikalizaci.

Projekt probíhá v průběhu celého kalendářního roku 2022, je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období let 2021 – 2023 a je realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje. 

Increasing the Recognition of Hate Speech in Ostrava – Ambasáda Spojených států v Bratislavě

Projekt Increasing the recognition of hate speech in Ostrava je realizován ve spolupráci s Ostravskou Univerzitou a je zaměřen na školení sociálních pracovníků a studentů sociální práce v oblasti předsudečného násilí. V rámci projektu budou realizovány 3 odborné kurzy na téma předsudečného násilí. Tyto kurzy jsou akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí, účastníkům tak poskytnout celkem 21 vyučovacích hodin uznaného povinného vzdělávání sociálních pracovníků.

Kurzy se odehrají v průběhu jarního semestru mezi únorem a dubnem na půdě Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. K účasti budou vyzváni především studenti fakulty a sociální pracovníci z různých neziskových organizací, městských úřadů a jiných spřátelených institucí. Kurzy budou vedené zkušenými lektory a odborníky na předsudečné násilí z pohledu právní a sociální podpory z In IUSTITIA a jejich náplň bude uzpůsobena konkrétním reáliím vztahujícím se k Ostravě a Moravskoslezskému kraji.

Účastníci se naučí, co je to předsudečné násilí, jak ho rozpoznat, jaká jsou jeho specifika, práva a povinnosti při podání trestního oznámení, průběh trestného řízení, co nám říká Zákon o obětech trestných činů, co je bezpečnostní plán a jak pracovat při komunikaci s médii. Posílení kompetencí těchto pracovníků, kteří jsou často jedni z prvních, kdo přijde do kontaktu s oběťmi předsudečného násilí, má pozitivní dopad nejen na oběti samotné, ale i celé jejich komunity. Díky poskytnutí adekvátní podpory je sníženo riziko sekundární viktimizace, sociálního vyloučení či radikalizace obětí a jejich okolí.

Projekt je realizován od 1. 10. 2022 do 30. 5. 2023 v rámci programu Power of Cities II ve spolupráci se Strong Cities Network. Projekt je realizován za finanční podpory ambasády Spojených států v Bratislavě zprostředkované občanským sdružením PDCS.