2013

In JUSTICE – legal aid for hate crime victims III.

Poradenský program pro oběti útoků z nenávisti podpořený Nadací Errinerung, Verantwotrung und Zukunft již třetí rok pomáhá osobám napadeným z důvodu jejich barvy pleti, náboženské příslušnosti, sexuální orientace, věku, nebo příslušnosti k sociální či subkulturní skupině.
 
Tento sedmnáctiměsíční projekt, běžící od prosince 2013, je klíčový pro poskytování bezplatné právní pomoci obětem násilí z nenávisti v České republice. Obětem jsou poskytovány právní informace, právní poradenství a zprostředkováno zastupování advokátem. Součástí projektu je i poskytování odborného sociálního poradenství napadeným lidem, a to přímo v jejich přirozeném prostředí. 

Monitoring násilí z nenávisti, který je realizován na celém území ČR, je další součástí projektu. Terénní pracovnice sleduje a zaznamenává jednotlivé incidenty z nenávisti, které jsou následně publikovány ve Zprávě o násilí z nenávisti za daný kalendářní rok. Během projektu zaznamenáváme mezery v našem právním řádu a v zacházení s oběťmi a připravujeme doporučení pro zákonodárce.

Násilí z nenávisti má vysokou latenci, tj. až 90% všech incidentů nikdo nikam nenahlásí. Naším cílem je proto podporovat ohrožené komunity a neziskové organizace, jež jsou s nimi v kontaktu, aby nám dávali o incidentech vědět. Snažíme se o ustavení sítě pomáhajících organizací, které si vezmou za cíl bojovat s násilím z nenávisti prostřednictvím poskytování všestranné profesionální pomoci obětem a zlepšením monitoringu nenávistných incidentů.

Projekt je realizován od 5. 12. 2013 do 4. 5. 2015.

In JUSTICE – Legal Aid for Hate Crime Victims II

Projekt podpořený nadací Erinnerung, Veranwortung, Zukunft a Open Society Fund Praha je klíčový pro poskytování bezplatné právní pomoci obětem násilí z nenávisti v České republice. Podporuje právní poradenství osobám, jež byly verbálně či fyzicky napadeny z důvodu své barvy pleti, náboženské příslušnosti, sexuální orientace, věku, nebo příslušnosti k sociální či subkulturní skupině.

Právní poradenství zahrnuje podporu poškozeným během trestního řízení včetně zastupování u soudu, asistenci při vymáhání náhrady škody a zprostředkování psychologické pomoci. Služby poskytujeme po celé ČR.

Informujeme komunity ohrožené násilím z nenávisti a školíme jejich představitele/představitelky pro případ, že by se s násilím z nenávisti setkali v pozici oběti či svědků.

Během projektu sbíráme data o incidentech z nenávisti, která pak (anonymizovaná) připravíme pro Zprávu o násilí z nenávisti v ČR v roce 2012. Násilí z nenávisti má vysokou latenci, tj. až 90% všech incidentů nikdo nikam nenahlásí. Snažíme se proto o vytvoření a udržení sítě pomáhajících organizací, které si vezmou za cíl bojovat s násilím z nenávisti prostřednictvím poskytování všestranné profesionální pomoci obětem a zlepšením monitoringu nenávistných incidentů.

 

Projekt byl realizován v období od 1. 5. 2012 do  1. 11. 2013.

Active Bystander 

V červenci 2013 odstartovala In IUSTITIA realizaci projektu s názvem Active Bystander – the Way to Prevent Hate Violence in Endangered Communities. Jedná se o projekt hrazený z finančních zdrojů Americké ambasády v Praze. Projekt Buď aktivní! je zaměřen na posilování prodemokratických občanských postojů a  potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu.

Cílem projektu je pomocí školení komunit o roli aktivního svědka a) zvýšit povědomí o problematice násilí z nenávisti, prevenci jeho projevů a pomoci lidem, kteří se s ním setkali, b) zaktivizovat širokou veřejnost v reakcích na projevy rasové nesnášenlivosti.

V rámci projektu vytvoříme školení zaměřené na roli aktivního svědka a posílení komunit ohrožených násilím z nenávisti. Čtyři školení pak budou realizována v různých regionech ČR. Součástí projektu je natočení krátkého videa s osobou, jež se setkala z útokem motivovaným nenávistí a následně zaujala aktivní postoj. Video bude dostupné online.

Projekt je realizován od 10. 7. do 31. 12. 2013 a je financován z prostředků Americké ambasády v Praze.

Ženy sobě 

V rámci projektu Ženy sobě se organizace In IUSTITIA, Jako doma a Rozkoš bez rizika rozhodly zlepšit situaci žen bez domova, které jsou ohrožené násilím. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Násilí obchází domovy i ulice. Organizace pracující s ženami bez domova se často setkávají s oběťmi  násilí a/nebo komerčního sexuálního zneužívání. Dosud však nebyly vyvinuty komplexní přístupy, které by měly za cíl těmto ženám pomoci.

In IUSTITIA ve spolupráci se dvěma českými partnerskými organizacemi (Jako doma, ROZKOŠ bez RIZIKA) a britskou organizací St Mungo’s realizuje v období 9/2013 – 6/2015 projekt „Ženy sobě“ kladoucí si za cíl vyvinout nástroje pro práci s ženami bez domova, které zažívají některou z výše zmíněných forem násilí.

Tyto ženy se potýkají s nedostatkem důvěry v sebe i v pomáhající instituce. Jejich cesta k vybudování si bezpečného zázemí a získání zaměstnání mimo šedou ekonomiku je dlážděna mnohými překážkami. Projekt se snaží na základě přístupů vzešlých ze spolupráce tematické sítě nejen partnerů, ale dalších osob a institucí věnujících se tématům souvisejícím s projektem (např. Drop In, Nový Prostor, Presefona, Naděje a další) a samotných žen, jež zažívají násilí, vybudovat sebepodpůrnou skupinu. Jejím cílem se stane budování sebedůvěry a motivace k cestě z kruhu násilí a komerčně-sexuálního zneužívání.

Projekt bude realizován skrze několik návazných kroků: v první fázi spolupracující organizace zmapují dosud vyvinuté nástroje pro práci s oběťmi násilí a společně začnou pracovat na jejich doplnění a zefektivnění. Tématy setkávání se stanou genderové aspekty bezdomovectví, specifika násilí na ulici a jeho prolínání se sex byznysem. Výsledkem snažení by měl být „manuál“ pro práci s touto cílovou skupinou: program pro ženy v tísnivé sociální situaci skládající se z terapeuticko-motivačního a odborně-poradenského bloku. Tento „manuál“ bude pilotně ozkoušen se skupinou deseti žen v Praze a šesti žen v Ostravě. Projekt nebude probíhat stylem „o nás bez nás“, do jeho řešení jsou zapojeny konzultantky, které prošly komerčním sexuálním zneužíváním.

Ve společném projektu zastává In IUSTITIA roli experta na téma násilí a práva.

Buď aktivní! 

  1. dubna 2013 odstartovala In IUSTITIA realizaci vzdělávacího projektu s názvem Buď aktivní! (Role aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti a podpora demokracie). Jedná se o projekt mezinárodní česko-německé spolupráce, hrazený z finančních zdrojů Česko-německého fondu budoucnosti. Zahraničním partnerem je a.i.d.a. Archiv v Mnichově.

Projekt Buď aktivní! je zaměřen na posilování prodemokratických občanských postojů a  potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu.

Cílem projektu je a) posílení kompetencí praktikujících a budoucích pedagogů tak, aby se ve výuce věnovali více tématům aktivního občanství a prevenci projevů nenávisti, rasismu, antisemitismu a pravicového extremismu, b) česko-německá odborná výměna zkušeností, dovedností a efektivních metod v oblasti prevence projevů nenávisti, rasismu, antisemitismu a pravicového extremismu, a podpory aktivních demokratických občanských postojů ve škole, c) vytvoření příkladů dobré praxe v ČR a SRN a doporučení pro vyučující, d) zpracování testovací verze kampaně proti rasismu a extremismu s využitím mezigeneračního dialogu, e) předání zkušeností mezi českými a německými pedagogy s potenciálem navázat dlouhodobou spolupráci (příp. mezi celými školami).

Projekt je realizován od 15. 4. do 18. 10. 2013

Pomoc obětem sexuálního násilí 

Počátkem prosince 2012 odstartovala In IUSTITIA realizaci ročního projektu s názvem Pomoc obětem sexuálního násilí – přenos znalostí a zkušeností. Jde o projekt mezinárodní spolupráce, hrazený z finančních zdrojů Evropského sociálního fondu – operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zahraničními partnery projektu jsou The Sexual Assault Centre z Aarhus University Hospital v Dánsku a britská organizace The NIA project se sídlem v Londýně. 

Cílem projektu je prostřednictvím spolupráce se zahraničními partnery přenést do ČR znalosti a zkušenosti týkající se 1) prevence sexuálního násilí, 2) přímé pomoci obětem sexuálního násilí. Následně je pak cílem tyto nové poznatky využít v praxi na území ČR a to dvěma způsoby: 1) rozšířením a zkvalitněním stávajících služeb poskytovaných organizacemi pracujícími s klienty/klientkami, kteří/ré zažili/y sexuální násilí a 2) zavedením zcela nových služeb, které doplní služby dosud nabízené a budou primárně poskytovány obětem sexuálního násilí. Klíčovou perspektivou a pojítkem všech aktivit projektu je zkoumání možností a limitů pomoci obětem sexuálního násilí z hlediska jejich uplatnění na trhu práce.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Společně proti kriminalitě z nenávisti 

Cílem projektu je zlepšit postavení obětí trestné činnosti z nenávisti prostřednictvím posilování kompetencí policie. 

Role policie při odhalování trestné činnosti z nenávisti je klíčová. Záleží na policistech a policistkách zda odhalí nesnášenlivou motivaci, dopadnou pachatetele a připraví takový důkazní materiál, jež následně bude zpracován v kvalitní obžalobě. Ve vztahu k obětem trestných činů hraje policie zpravidla roli první osoby, se kterou se poškození setkají. Prožívání obtížné situace po útoku z nenávisti mohou policisté a policistky významně usnadnit nebo naopak, v některých případech necitlivého přístupu, zhoršit. 

Prostřednictvím pilotních kurzů a dalších prostředků a nástrojů určených policistům a policistkám posílíme jejich kompetence rozeznat podstatu násilí z nenávisti, efektivně objasňovat trestné činy z nenávisti a citlivě přistupovat k dotčeným osobám. Druhotně tak zlepšíme postavení osob dotčených a ohrožených násilím z nenávisti a budeme předcházet vzniku druhotné újmy v prostředí procesu objasňování a vyšetřování trestné činnosti z nenávisti. Výstupy projektu jsou pilotní dále přenositelný kurz, vzdělávací materiál, identifikační check-list umožňující jednoduchým způsobem poznat násilí z nenávisti, skupina vyškolených policistů a policistek a formalizovaná spolupráce ve dvou klíčových lokalitách v ČR.

Projekt navazuje na předchozí zkušenosti In IUSTITIA v oblasti vzdělávání policistů a policistek. Projektový tým bude složen  z expertů a expertek In IUSTITIA a policie. Tak docílíme toho, že projektové výstupy budou odpovídat skutečným potřebám policistů a policistek v terénu. 

Projekt navazuje na právě (prosinec 2012) poslaneckou sněmovnou přijatý zákon o obětech trestné činnosti, který předpokládá, že s osobami dotčenými násilím z nenávisti budou jednat pouze odpovídajícím způsobem vyškolení odborníci a odbornice. Bude se tak předcházet sekundární viktimizaci v procesu trestního řízení. 

Projekt je realizován od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2014 a byl finančně podpořen Open Society Fund.