2011

Mediální seminář o rasismu a krajní pravici

realizace: srpen 2010 – duben 2011

donátor: Open Society Fund

podpora: 362 000,-Kč

Třídenní seminář pro novináře, novinářky a studenty žurnalistiky se věnoval problematice rasismu a krajní pravice. Byly uváděny konkrétní příklady, jakým média informují o menšinách a mohou přispět k pozitivnímu či negativnímu chápání diskriminace a násilí motivovaného předsudky. Aktivně bylo pracováno s živoucími příklady. Výstupem projektu byla příprava kompaktního kurzu, který byl v letním semestru 2011 realizován na Fakultě sociálních věd UK.

Násilí z nenávisti: Legislativní mezery a praktická doporučení

realizace: leden – prosinec 2011

donátor: Nadační fond obětem holocaustu

podpora: 50 000,- Kč

 

V rámci projektu je na základě konkrétních případů násilí z nenávisti analyzována legislativní situace v České republice, zjištěny legislativní problémy a navržena legislativní i praktická řešení.

In JUSTICE – legal aid I.

Tento roční projekt, který je poradenským programem pro oběti homofobních útoků podpořený nadací Errinerenung, verantwotrung und zukunft a Open society fund Praha, je klíčový pro poskytování bezplatné právní pomoci obětem násilí z nenávisti v České republice. Podporuje právní poradenství osobám, jež byly verbálně či fyzicky napadeny z důvodu své barvy pleti, náboženské příslušnosti, sexuální orientace, věku, nebo příslušnosti k sociální či subkulturní skupině.

Právní poradenství zahrnuje podporu poškozeným během trestního řízení, asistenci při vymáhání náhrady škody a zprostředkování psychologické pomoci.

Během projektu zaznamenáváme mezery v našem právním řádu a v zacházení s oběťmi a připravujeme doporučení pro zákonodárce.

Násilí z nenávisti má vysokou latenci, tj. až 90% všech incidentů nikdo nikam nenahlásí. Naším cílem proto je podporovat ohrožené komunity a neziskové organizace, jež jsou s nimi v kontaktu, aby nám dávali o incidentech vědět. Snažíme se o ustavení sítě pomáhajících organizací, které si vezmou za cíl bojovat s násilím z nenávisti prostřednictvím poskytování všestranné profesionální pomoci obětem a zlepšením monitoringu nenávistných incdentů.

In JUSTICE – legal assistance (Podpořeno US Embassy)

Projekt In JUSTICE – legal assistance to people at risk of hate violence financovaný od 1.8.2011 do 31.12.2011 US Embassy v Praze byl primárně zaměřen na poskytování právní pomoci obětem homofobních útoků a šíření informací o násilí z nenávisti a službách In IUSTITIA.

 

Homofobní postoje a chování namířené proti lesbám, gayům, bisexuálům, transgender a queer osobám (LGBTQ) jsou živnou půdou pro různé formy násilí. Výzkumy provedené v minulých deseti letech v České republice (Pechová, 2009) i v zahraničí (Velká Británie, Polsko) ukázaly, že s homofobně motivovanými nenávistnými incidenty má zkušenost velký počet příslušníku LGBTQ komunity. Tyto incidenty nejsou ojedinělé (velká část postižených lidí zažila opakované útoky) a zahrnují jak fyzické násilí, tak verbální agresi či ničení majetku.

 

Hlavním cílem projektu In JUSTICE proto bylo pozvednout povědomí LGBT komunity o službách In IUSTITIA prostřednictvím přímého oslovování, distribucí materiálů a pořádáním přednášek.

V rámci projektu jsme se zapojili do programu Prague Pride 2011 rozšířením svých služeb o non-stop konzulatční telefonní linku během celého festivalu. Také jsme byli k zastižení u informačního stánku v Qcafé a aktivně se účastnili mezinárodního semináře „Násilí z nenávisti motivované sexuální orietnací a genderovou identitou“.

Vytvořili jme informční materiály a navázali kontakty s pražskými (Charlie, o.s., PROUD) i mimopražskými gay/lesbickými organizacemi (Kluci.info). Téma homofobie a násilí z nenávisti obecně jsme prosazovali skrze tradiční i nová média.

JusTEENA proti násilí z nenávisti

Projekt JusTEENa proti násilí z nenávisti se zaměřuje na pomoc mladým obětem násilí z nenávisti i jejich blízkým a informováním mladých Pražanů o této problematice. Projekt byl podpořen v dotací hl.m.Prahy v rámci dotačního programu prevence kriminality

Cílem projektu bylo a) posilování kompetencí mládeže ohrožené násilím z nenávisti, včetně zvyšování jejího právního vědomí, b) aktivní prosazování ochrany práv ohrožené mládeže, c) prevence sekundární viktimizace ohrožené mládeže a v neposlední řadě též d) advokační činnost ve prospěch neorganizované mládeže ohrožené násilím z nenávisti.

V roce 2012 jsme na území Prahy zaznamenali deset incidentů z nenávisti, které se odehrály na území hl.m.Prahy. Pravděpodobně však představují pouhý zlomek útoků, které se v hlavním městě staly. Útoky směřovaly proti osobám jiné barvy pleti, cizincům a Romům. Zaznamenali jsme také menší útoky provázející první Prague Pride v srpnu 2011. Dlouhodobou pomoc Pražanům, která zahrnovala konzultaci s právními poradci a advokátem, zastupování před soudy a orgány státní správy a zpracování právních podání jsme poskytli 10 osobám.

V prospěch obětí trestné činnosti z nenávisti jsme v roce 2011 vytvořili informační leták a plakát, který jsme distribuovali do míst, kde očekáváme výskyt osob, které se s násilím z nenávisti mohou setkat.

Součástí projektu byly také přednášky, informační setkání a školení ve prospěch osob, které s potenciálními oběťmi násilí z nenávisti pracují, a ve prospěch osob ohrožených násilím z nenávisti. Byla navázána spolupráce s osmi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, byli vyškoleni členové a členky vysokoškolského LGBT klubu Charlie, navázána spolupráce s klubem Hanoi, podporujícím v ČR integraci Vietnamců.

JÁ A ONI JSME MY 

In IUSTITIA připravila vzdělávací program na podporu témat multikulturní výchovy s názvem Já a oni jsme my, který byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále Česko-Německým fondem budoucnosti. Program je zaměřen na práci s předsudky, prevenci projevů rasismu, podporu aktivního občanského postoje a upevňování soudržnosti třídního kolektivu. Program využívá interaktivních metod výuky a při jeho zpracování byly využity poznatky ze zahraničí – z USA a SRN.

Cílovou skupinou programu jsou žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a učitelé.

Expertní tým složený z pracovníků In IUSTITIA, didaktičky z Pedagogické fakulty UK, školní psycholožky a pracovníka německé organizace Kulturbüro Sachsen připravil tematický celek (6 x 45 min), který byl otestován v pilotních školách – ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 – Čakovice, Arcibiskupské gymnázium, Praha, ZŠ při DDÚ v Plzni a ZŠ a MŠ Máchovka v Děčíně.

V letošním roce připravujeme výukový materiál, v němž bude tematický celek hlouběji teoreticky a metodicky rozpracován.