2019

Poradna Justýna Brno – ESF

Od 1. dubna 2018 realizuje In IUSTITIA na své pobočce v Brně nový projekt. Jeho cílem je prevence a sanace sociálního vyloučení vzniklého v důsledku trestné činnosti nebo násilí z nenávisti.

Díky projektu přibyli do brněnského týmu poradny nová sociální pracovnice, právnička a komunitní pracovníci, kteří budou potenciální klienty a klientky vyhledávat a oslovovat přímo v terénu. Kapacity poradny jsou díky realizovanému projektu rozšířeny.

Kromě poskytování odborného sociálního poradenství v rámci projektu byli také vytvořeny čtyři typy infromačních materiálů, které jsou distribuovány klientům a klientkám v průběhu terénní práce. Pro osoby ohrožené trestnou činností a předsudečným násilím jsou průběženě realizovány série a svépomocné skupiny.

Na projekt Poradna Justýna Brno je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Bezpečně v novém domově – Magistrát hl. m. Prahy

Cílem projektu je zvýšit informovanost a právní povědomí cizinců a cizinek ohrožených předsudečným násilím žijících na území Prahy, dále posílit jejich integrační potenciál a předejít sociální exkluzi a izolaci a snížit ohrožení radikalizací. Projekt je také určen široké majoritní veřejnosti jako významné cílové skupině při integraci cizinců ohrožených předsudečným násilím, posiluje sousedské vztahy a přirozeně vytváří bariéru proti projevům násilí z nenávisti ve veřejném prostoru. 

V rámci projektu bude vytištěn a distribuován informační materiál pro cizince a cizinky v několika jazykových mutacích i na základě tohoto materiálu budou aktivně oslovovány cizinci a cizinky ohrožení předsudečným násilím za účasti komunitního pracovníka. Oslovení získají informace o právním řádu v ČR, o právech a povinnostech v kontextu předsudečného násilí a o možnostech prevence sociální exkluze v důsledku trestné činnosti. Oslovení získají také kontaktní informace na organizace pomáhající cizincům a cizinkám v jiných oblastech sociální práce. Na práci v terénu navazuje poskytování sociálních a právních služeb, které jsou podpořeny z jiných projektů.

Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy pro rok 2019  v rámci programu Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce na základě podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Poradna Justýna (prevence kriminality) – Magistrát hl. m. Prahy

Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Prahy, poskytování pomoci a poradenství zvlášť zranitelným obětem, konkrétně obětem předsudečného násilí, a posílení právního vědomí ohrožených osob, obětí a svědků, státní správy, policie a šiřší veřejnosti.

Napadeným osobám bude v rámci projektu poskytnuto právní poradenství a pomoc, včetně služeb zmocněnce a důvěrníka (tj. doprovod k policii a soudu). Dále dojde k informování osob ohrožených předsudečným násilím v jejich přirozeném prostředí v terénu  a k informování veřejnosti, ohrožených osob a státní správy o problematice prostřednictvím workshopů.

Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy pro rok 2019 pro oblast prevence kriminality v rámci programu prevence kriminality pro rok 2019 – Pomoc obětem trestné činnosti.

Poradna Justýna (právní informace) – Ministerstvo spravedlnosti

Hlavním cílem projektu je rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů – poskytování právních informací. V tomto kontextu je stěžejní, skrze poskytování bezplatných právních informací, předcházení sekundární viktimizaci obětí. Účelem projektu je zkvalitnění a zesílení poskytovaných právních informací po celé ČR.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou oběti předsudečného násilí po celém území ČR. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou zvlášť zranitelné oběti podle zákona o obětech trestných činů. Těmto obětem jsou poskytovány právní informace dle zákona o obětech tretných činů a jsou doplněním komplexních služeb, které nabízí In IUSTITIA obětem předsudečného násilí. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací.

Obsahem poskytování služby právních informací je poskytování informací v následujících oblastech:

  • informace o právech poškozeného a uplatnění práv v trestním řízení
  • informace o možnosti náhrady škody za způsobenou zdravotní, materiální a jinou újmu
  • informace o peněžité pomoci obětem trestných činů
  • sepsání podání (např. trestní oznámení, stížnost, odvolání, žádosti)
  • služby důvěrníka (doprovod) na policii, soudy
  • informace o trestním, civilním a správním řízení 

Služby jsou poskytovány telefonicky, emailem, a osobně v kamenné poradně či v přirozeném prostředí obětí.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2019 a je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky, z dotačního titulu pro rozvoj služeb obětem trestné činnosti.

Poradna Justýna (sociální služba) – Magistrát města Brna

 

In IUSTITIA poskytuje na území města Brna služby odborného sociálního poradeství obětem předsudečného násilí a zvlášť zranitelným obětem přímo na pobočce či v přirozeném prostředí napadených. Tímto projektem je dofinancována sociální služba, která je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Odborné sociální poradestvní je doplněno o poskytování právních informací a právní zastupení v trestním řízení, které je podpořeno jiným projektem, tím je zajištěna komplexní pomoc těmto obětem. Komplexní služba a včas poskytnuté služby mají potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti napadeného.

Posláním služby je poskytnout klientele informace a podporu, potřebnou k porozumění situaci a podpořit klientelu při řešení sociálních dopadů trestných činů. Služby jsou zajištěny sociálními pracovníky a právníky, kteří klientele poskytují právní a sociální poradenství, včetně podpory při přípravě podání, doprovodů a bezpečnostního poradenství.

Poskytováním odborného sociálního poradeství je předcházeno rozvoji seknudární viktimizaci a sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací. Klientela poptává a její poskytováno poradenství a provázení situací, doprovody, přípravda dokumentů a podpora v průběhu trestního řízení, dále je zprostředkována bezplatná psychologická péče. 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma a In IUSTITIA garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem.

Tato služba je poskytována také za podpory Magistrátu města Brna. 

Poradna Justýna (sociální služba) – Magistrát hl. m. Prahy

In IUSTITIA poskytuje na území Hlavního města Prahy služby odborného sociálního poradeství obětem předsudečného násilí (v Praze jde zjm. o příslušníky národ. menšin, cizince, pracovníky NNO) přímo na pobočce či v přirozeném prostředí napadených. Tímto projektem je dofinancována sociální služba, která je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Tato služba je v Praze jediná a nepřekrývá existující služby obětem obececné kriminality a domácího násilí. Odborné sociální poradestvní je doplněno o poskytování právních informací a právní zastupení v trestním řízení, které je podpořeno jiným projektem, tím je zajištěna komplexní pomoc těmto obětem. Komplexní služba a včas poskytnuté služby mají potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti napadeného.

Poskytováním odborného sociálního poradeství je předcházeno rozvoji seknudární viktimizaci a sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací. Klientela poptává a její poskytováno poradenství a provázení situací, doprovody, přípravda dokumentů a podpora v průběhu trestního řízení, dále je zprostředkována bezplatná psychologická péče. 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma a In IUSTITIA garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem.

Tato služba je poskytována také za podpory Magistrátu hlavního města Prahy

Poradna Justýna (soc. služba) – Ministerstvo práce a soc. věcí

In IUSTITIA prostřednictvím odborného sociálního poradenství v ambulantní a terénní formě bude poskytuje podporu a pomoc obětem předsudečného násilí na území celé ČR, zvlášť zranitelným obětem v Brně  a na území hlavního města Prahy také služby ženám v obtížných životních situacích, které mají zkušenost s násilím či jsou násilím ohroženy.

Všechny služby jsou poskytovány zdarma, na celém území ČR a také ve 2 kamenných poradnách (Praha a Brno). In IUSTITIA garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem. Dopady předsudečného násilí a dopady trestného činu na zvlášť zranitelné oběti mohou vést k sociálnímu vyloučení těchto osob či prohlubování již nastalého sociálního vylučení. In IUSTITIA se tak snaží předcházet poskytováním služeb výše uvedeným osobám sociálnímu vyloučení či jeho prohlubování.

Poskytnuté služby dále významným způsobem předchází sekundární viktimizaci, tedy újmě, která vzniká v důsledku působení orgánů a institucí, se kterými přichází oběť do kontaktu, a která způsobuje zhoršení kvality života. Předsudečné útoky a trestné činy pro zvlášť zranitelné oběti mají zásadní vliv na běžný život člověka – přináší zhoršený zdravotní a psychychický stav, ztrátu či propad příjmů, ztrátu či ohrožení zaměstnání, vyloučení ze vzdělávacího procesu, sociální izolaci, rozvoj psychických obtíží (až posttraumatická stresová porucha) atd.

Obětem předsudečného násilí je poskytována komplexní služba a včas poskytnuté služby mají potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti napadeného. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací.
Obsahem odborného sociálního poradenství je dlouhodobé provázení a poskytování informací a poradenství v následujících oblastech – zdravotní stav, psychický stav, bezpečností a mediální plánování, peněžitá pomoc obětem, práva oběti v trestním řízení, právo oběti na náhradu škody. Dle potřeb bude poškozeným poskytován nezbytný doprovod na úřady, k lékaři, k policii a k soudu. Návazně budou obětem poskytovány služby právních informací dle zákona o obětech trestných činů či právní služby advokáta k zajištění přístupu ke spravedlnosti. Služby jsou poskytovány telefonicky, emailem, a osobně v kamenné poradně či v přirozeném prostředí obětí.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2019 za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.