Monitoring, výzkumy a systémové změny

Monitoring předsudečného násilí

Kromě pomoci konkrétním osobám a vzdělávání In IUSTITIA zkoumá, mapuje a monitoruje.

In IUSTITIA se podílí na mapování předsudečného násilí v ČR. Monitorování a analýza vývoje předsudečného násilí využívá množství datových zdrojů, včetně policejních statistik a informací poskytnutých orgány činnými v trestním řízení. Díky tomu představují data In IUSTITIA nejucelenější přehled informací o předsudečném násilí, a to ve srovnání se zahraničím. Společně s předsudečnými incidenty monitorujeme a analyzujeme také širší společenské dění, které má na výskyt předsudečného násilí nezpochybnitelný vliv.

Ke komplexnímu monitorování a analýze se uchylujeme mimo jiné proto, že v ČR neexistuje jiná instituce, která by předsudečné násilí zaznamenávala a analyzovala v potřebném rozsahu. Kvalitní data nám pomáhají rozpoznat trendy v oblasti předsudečného násilí a na tomto základě lépe zacílit pomoc napadeným a vzdělávání odborníků. Data nám také umožňují prosazovat efektivní legislativní změny ve prospěch obětí a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi.

Výstupem monitorování a analýzy předsudečného násilí jsou výroční a kvartální zprávy o předsudečném násilí, díky nimž můžeme reagovat na aktuální dění ve společnosti.

Všechny vydané zprávy o předsudečném násilí jsou k dispozici zde

Výzkumy a systémové změny

In IUSTITIA realizuje výzkumy zaměřené na témata související s předsudečným násilím, jako je efektivita právní úpravy, prevalence a charakter viktimizace ohrožených skupin, přístup obětí ke spravedlnosti aj. Výsledky výzkumů jsou publikovány ve výzkumných zprávách, odborných časopisech nebo knihách. Využíváme je také při pomoci napadeným, při vzdělávání odborné veřejnosti či jako podklady pro legislativní změny a optimalizaci praxe v oblasti předsudečného násilí a pomoci obětem trestné činnosti.

Výstupy všech našich výzkumů a odborné publikace naleznete zde.

Součástí naší snahy o posilování prevence a řešení předsudečného násilí, včetně prosazování práv obětí v trestním řízení, je spolupráce se státní správou na optimalizaci legislativy a činnosti odpovědných orgánů. Zástupci In IUSTITIA vystupují jako členové poradních orgánů veřejné správy. Např. v rámci pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti k přípravě zákona o obětech jsme usilovali o zviditelnění potřeb obětí předsudečné trestné činnosti, včetně přístupu k bezplatné právní pomoci. V pracovní skupině Bezpečnost Agentury pro sociální začleňování jsme přispívali k návrhům řešení bezpečnosti v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. In IUSTITIA rovněž spolupracuje s mezinárodními organizacemi, včetně členství v Evropské sítě proti rasismu a xenofobii (ENAR).