2015

Hate crime prevention in CEE and Western Balkan countries

Od září roku 2014 realizujeme projekt s názvem Hate crime prevention in CEE and Western Balkan countries financovaný Visegradským fondem. Jako jediná česká organizace jsme vyhráli zářijovou výzvu Visegrad +!

Projekt je zaměřený na spolupráci zemí střední Evropy a Balkánu. Zastoupeny jsou organizace NOMADA z Polska, L´udia proti rasizmu ze Slovenska, Praxis a IAN ze Srbska, Vive Žene a Ženski Centar z Bosny a Hercegoviny. Cílem projektu je posilovat kompetence sociálních pracovníku při práci s obětmi násilí z nenávisti. Za tímto účelem proběhl v září roku 2014 mezinárodní meeting Train the trainers v Praze, kde účastníky projektu vyškolily britské lektorky. Další fází projektu je předávání získaných zkušeností v domácích zemích.

V roce 2015 nás čekají další mezinárodní setkání, a to v Sarajevu a Wroclawi.

Projekt je realizován od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2016 a je finančně podpořen Visegradským fondem.

Spravedlnost bez rozdílu (Fond pro NNO)

Spravedlnost bez rozdílu je projekt financovány z Fondu pro nestátní neziskové organizace. Podporuje práva osob ohrožených násilím z nenávisti, tedy osob ohrožených rasismem, xenofobií, antisemitismem a homofobií.

Projekt reaguje na tři identifikované potřeby v rámci prostředí ČR – nutnost podpory individuálních obětí násilí z nenávisti v přístupu ke spravedlnosti, zvyšování kompetencí osob přicházejících do kontaktu s těmito osobami jako prvními (tedy sociální pracovníci) a zviditelnění tématu násilí z nenávisti mezi aktéry strategické změny.

Osoby ohrožené a vystavené násilí z nenávisti v procesu přístupu ke spravedlnosti potřebují dostatek informací, poradenství a zastupování v řízení před orgány veřejné správy a soudy. Pouze tak může být zajištěna jejich aktivní participace na nápravě škod (materiální i nemateriální), která jim byla způsobena v průběhu incidentu z nenávisti. Podpora osob musí být celonárodní. V rámci projektu bude realizována sociální a právní poradna, vybrané případy budou zastoupeny advokátkou. Poradna bude realizována na celém území ČR, přímo v přirozeném prostředí klientely.

Zviditelnění potřeb obětí je klíčové pro to, aby mohlo docházet k plošnému zlepšení jejich situace a individuální podpoře osob vystavených násilí z nenávisti. Adresáty aktivit budou strategičtí aktéři budoucí změny – poslanci, senátoři, občanská veřejnost a média. Bude provedena analýza implementace zákona o obětech, vypracován legislativní a praktický návrh.

Projekt je realizován v období od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Discovering efficient tools for protecting victims 

Discovering efficient tools for protecting victims of hate crime je mezinárodní projekt realizovaný In IUSTITIA, o.p.s. ve spolupráci s partnery z Polska – Nomada a Slovenska – Ludia proti rasizmu. Cílem projektu je ochrana obětí násilí z nenávisti prostřednictvím tvorby účinných nástrojů podpory obětí a jejich implementace mezi poskytovatele služeb obětem v daných zemích.

Oběti násilí z nenávisti jsou v EU vnímány jako zvlášť zranitelné oběti, kterým je třeba poskytnout specifický přístup a specifickou ochranu. Nicméně mnoho incidentů z nenávisti zůstává neoznámeno a neřešeno z důvodu nedostatku informací na straně obětí (informace o právech a možnostech pomoci) a bohužel také z důvodu nedostatku znalostí a dovedností v oblasti pomoci obětem násilí z nenávisti na straně poskytovatelů služeb, komunitních organizací a dalších pomáhajících institucí. 

V rámci projektu se uskuteční přeshraniční výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti identifikace, ochrany a podpory obětí násilí z nenávisti, dále trénink trenérů v této oblasti, trénink poskytovatelů služeb obětem, identifikace specifických potřeb obětí a tvorba efektivních nástrojů pro práci s oběťmi.

Výstupem projektu bude soubor konkrétních nástrojů pomoci obětem s manuálem pro poskytovatele služeb zaměřeným na identifikaci obětí násilí z nenávisti a vyhodnocení jejich specifických potřeb za účelem předcházení sekundární viktimizaci.

Projekt je realizován od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2016 a byl finančně podpořen Evropskou komisí.

In JUSTICE – legal aid for hate crime victims III.

Poradenský program pro oběti útoků z nenávisti podpořený Nadací Errinerung, Verantwotrung und Zukunft již třetí rok pomáhá osobám napadeným z důvodu jejich barvy pleti, náboženské příslušnosti, sexuální orientace, věku, nebo příslušnosti k sociální či subkulturní skupině.
 
Tento sedmnáctiměsíční projekt, běžící od prosince 2013, je klíčový pro poskytování bezplatné právní pomoci obětem násilí z nenávisti v České republice. Obětem jsou poskytovány právní informace, právní poradenství a zprostředkováno zastupování advokátem. Součástí projektu je i poskytování odborného sociálního poradenství napadeným lidem, a to přímo v jejich přirozeném prostředí. 

Monitoring násilí z nenávisti, který je realizován na celém území ČR, je další součástí projektu. Terénní pracovnice sleduje a zaznamenává jednotlivé incidenty z nenávisti, které jsou následně publikovány ve Zprávě o násilí z nenávisti za daný kalendářní rok. Během projektu zaznamenáváme mezery v našem právním řádu a v zacházení s oběťmi a připravujeme doporučení pro zákonodárce.

Násilí z nenávisti má vysokou latenci, tj. až 90% všech incidentů nikdo nikam nenahlásí. Naším cílem je proto podporovat ohrožené komunity a neziskové organizace, jež jsou s nimi v kontaktu, aby nám dávali o incidentech vědět. Snažíme se o ustavení sítě pomáhajících organizací, které si vezmou za cíl bojovat s násilím z nenávisti prostřednictvím poskytování všestranné profesionální pomoci obětem a zlepšením monitoringu nenávistných incidentů.

Projekt je realizován od 5. 12. 2013 do 4. 5. 2015.

Společně jako doma bez násilí

Společně jako doma bez násilí je projekt, který je realizován v partnerství s organizací Jako doma – Homelike. Podstatou projektu je vytvoření terénních poradenských center v Praze a Ostravě pro ženy bez domova a v tísnivé sociální situaci, které se setkaly s násilím. Terénní centra poskytují právní a sociální poradenství v ulicích a na místech, kde se ženy v tísnivé sociální situaci nacházejí. Vychází z ověřených zjištění, že ženy ohrožené násilím žijící na ulici často nevyhledávají pomoc v kamenných poradenských a podpůrných centrech, mj. z toho důvodu, že nízkoprahová centra pro ženy na ulici jsou obtížně dostupná, neposkytují pocit bezpečí a dostatečné intimity k řešení problému nebo nenabízejí odpovídající službu. Projekt inovativně navrhuje poskytování služeb ohroženým ženám přímo v terénu a to v podobě mobilní poradny, navíc s důrazem na individuální přístup. Ženy ve zmínšné situaci, které se v životě setkaly s násilím a jsou jím ohroženy, budou pak dál aktivně zapojovány do dalších aktivit projektu (výzkum, kampaň, svépomocná skupiny atd.), což jim může významně pomoct se se svou situací lépe vyrovnat. 

Více podrobností o projektzde.

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2016 a byl finančně podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Bezpečně v novém domově

Hlavním cílem projektu „Bezpečně v novém domově“ je ochrana lidských práv a podpora přístupu ke spravedlnosti cizinců/ek a azylantů/ek násilí z nenávisti, tedy takovým násilí, které je založeno na předsudku útočníka vůči napadeným.

Dílčí cíle projektu: 

– zavedení terénního programu práce s migranty/kami, cizinci/kami za účelem prevence latence kriminality z nenávisti na této cílové skupině; 

– zvýšení informovanosti cílové skupiny o jejích právech v případě, že se stanou terčem násilí z nenávisti jako nástroj posilování jejich práv a uvědomění jejich práv; 

– zlepšení přístupu konkrétních obětí násilí z nenávisti ke spravedlnosti prostřednictvím poskytnutí kvalitních komplexních služeb (informace, poradenství);

– zlepšení výměny informací mezi poskytovatele služeb aktivními na různé expertní úrovni jako nástroj posílení práv cílové skupiny.

Projekt je realizován v období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Nepopirej.cz

Projekt nepopirej.cz je zaměřen na osvětu a zvýšení informovanosti veřejnosti o romském holocaustu s cílem omezit popírání a zlehčování této problematiky. V rámci projektu vznikne webová stránka s odbornými informacemi týkajících se holocaustu a existence koncentračního tábora v letech u Písku a s autentickými výroky přeživšího z tohoto tábora.

Cíly projektu jsou:

– osvěta

– argumentace proti politickým konstatováním týkajícím se popírání romského holocaustu a hanobení romské kultury

– posílení spolupráce s organizacemi činnými v otázce romského holocaustu a rasismu

Projekt je realizován v období od 1. 1.  – 30. 11. 2015 a je finančně podpořen grantem z Nadačního fondu obětem holocaustu.

Poradna Justýna (MSp)

Projekt je zaměřen na pomoc obětem trestných činů z nenávisti na celém území ČR, zejména pak v pobočkách v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Útok z nenávisti je symbolickým útokem, který se nezakládá na pachatelově zkušenosti s konkrétní osobou, ale na jeho předsudcích a nesnášenlivosti vůči skupině, kterou pro něj napadený zastupuje. Oběť trestného činu z nenávisti je tedy definována skupinovou charakteristikou, kterou buď nemůže změnit, nebo není spravedlivé tuto změnu požadovat.

 

Hlavním cílem projektu je předcházet viktimizaci obětí násilí z nenávisti prostřednictvím nástrojů, které definuje zákon o obětech TČ – tedy poskytováním právních informací po celé ČR, a to zejména rozvojem služeb pro oběti TČ poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Tohoto bude dosaženo navýšením odborných kapacit právních služeb In IUSTITIA, a to tak, aby lépe a flexibilně odpovídaly potřebám obětí TČ z nenávisti – tedy rozšířením právního poradenství v dalších krajích ČR a posílením terénní služby.

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Poradna Justýna (MPSV)

Poradna Justýna financovaná Ministerstvem práce a sociálních věci je zaměřená na poskytování odborného sociálního poradenství.

Prostřednictvím odborného sociálního poradenství (OSP) v ambulantní a terénní formě poskytne In IUSTITIA podporu a pomoc obětem násilí z nenávisti a zvlášť zranitelným obětem. Služby jsou poskytovány zdarma, na celém území ČR, ve třech kamenných poradnách (Praha, Brno, Kladno) a v rámci terénní formy (celá ČR).

V důsledku závažných trestných činů (zvlášť zranitelné oběti) nebo v důsledku násilí z nenávisti (osoby napadené z důvodu své odlišnosti – barvy pleti, národnosti, náboženství, sexuální orientace, věku, subkulturní příslušnosti) může dojít k sociálnímu vyloučením ohrožených osob. Poskytnuté OSP významným způsobem předchází sekundární viktimizaci, tedy újmě, která vzniká v důsledku s působení orgánů a institucí, se kterými přichází oběť do kontaktu, a která způsobuje zhoršení kvality života.

Závažná trestná činnost a násilí z nenávisti má zásadní vliv na běžný svět člověka – přináší zhoršený zdravotní a psychický stav, ztrátu či propad příjmů, ztrátu či ohrožení zaměstnání, vyloučení ze vzdělávacího procesu, sociální izolaci, rozvoj psychických obtíží (až posttraumatická stresová porucha) atp. Včas poskytnuté odborné poradenství (případně asistence a doprovod) má potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti klienta/ky.

Obsahem OSP je poskytování informací a poradenství v následujících oblastech – zdravotní stav, psychický stav, peněžitá pomoc obětem, práva oběti v trestním řízení, právo oběti na náhradu škody. Dle potřeb bude poškozeným poskytován nezbytný doprovod na úřady, k lékaři, k policii a k soudu. Návazně budou obětem poskytovány právní služby advokáta k zajištění přístupu ke spravedlnosti. Pro poškozené, kteří jsou i po spáchání trestného činu vystaveni hrozbě násilí, sestavíme bezpečnostní plán. OSP bude poskytováno telefonicky, emailem, a osobně (vč. v terénu).

Through Information against Holocaust Denial

Projekt Through Information against Holocaust Denial je zaměřen na osvětu a zvýšení informovanosti veřejnosti o romském holocaustu s cílem z omezit popírání a zlehčování této problematiky.

V rámci projektu vznikne webová stránka s odbornými informacemi týkajících se holocaustu a existence koncentračního tábora v letech u Písku. Jednotlivé sekce webu se budou vztahovat k historii, paměti a dopadu popírání na současnou společnost v České republice. Web bude obsahovat nově zpracované relevantní právní analýzy. Součástí webové stránky bude též rozhovor s přeživším z táborů v Letech u Písku a Auschwitz.

Hlavním cílem webu je sdružování kvalitních informací, které bude možné použít v argumentaci proti popíračům.

V rámci projektu bude zorganizováno školení pro vyučující a studující pedagogických a společenskovědních oborů na téma popírání romského holocaustu.

Cíly projektu jsou:

– osvěta a vzdělávání

– argumentace proti politickým konstatováním týkajícím se popírání romského holocaustu a hanobení romské kultury

– posílení spolupráce s organizacemi činnými v otázce romského holocaustu a rasismu

Projekt je realizován v období od 1. 7.  – 31. 12. 2015 a je finančně podpořen grantem od Americké ambasády v Praze.

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti je zakázkou Úřadu vlády ČR na základě smlouvy o zajištění vzdělávacích aktivit pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji včetně vytvoření metodiky, realizace seminářů a prezentačních akcí.

V říjnu 2015 byla podepsána smlouva mezi In IUSTITIÍ a Úřadem vlády České republiky (ÚVČR) o zajištění vzdělávacích aktivit pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Součástí této zakázky bude kromě samotného školení policistů v otázkách násilí z nenávisti i vytvoření několika manuálů, které budou v budoucnosti k dispozici policii České republiky.

Cílem zakázky je seznámit účastníky aktivit zakázky s tématem násilí z nenávisti a trestných činů z nenávisti v kontextu práce vykonávané složkami policie České republiky a městské policie v České republice.

Aktivity zakázky:

 1. Školení pro tiskové mluvčí Policie ČR
 2. Školení pro Pořádkovou Policii ČR (dále jen „PP Policie ČR“) v Ústeckém kraji
 3. Prezentační akce o problematice trestných činů z nenávisti a výstupech projektu pro PP policii ČR v Moravskoslezském kraji
 4. Školení pro službu kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (dále jen „SKPV Policie ČR) v Ústeckém a Moravskoslezském kraji
 5. Prezentační akce o problematice trestných činů z nenávisti pro vedoucí zástupce městské policie v Ústeckém a Moravskoslezském kraji
 6. Prezentační akce o problematice trestných činů z nenávisti a výstupech pro zástupce vzdělávacích institucí Policie ČR
 7. Závěrečná konference a tisková konference
 8. Metodický manuál pro PP Policie ČR
 9. Metodický manuál pro SKPV Policie ČR
 10. Metodický manuál pro městskou policii
 11. Metodický manuál pro tiskové mluvčí PČR
 12. Preventivní materiál pro oběti trestných činů
 13. Kulaté stoly s odborníky
 14. Manuál pro monitoring případů násilí z nenávisti a dobrých praxí
 15. Zajištění zkušebního monitoringu násilí z nenávisti a dobrých praxí 

Zakázka bude realizována do konce roku 2016, je součástí projektu: Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Úřadu vlády České republiky a podpořena granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (www.eeagrants.com a www.norwaygrants.com).

Nejvyšší možná celková cena při kompletním plnění zakázky je 1,3 miliónů Kč.

The Outreach program Justýna

Projekt realizovaný s laskavou finanční podporou Philip Morris International byl zacílený na ženy v tísnivé sociální situaci, které jsou ohroženy, či které se setkaly s násilím. Projekt byl realizovaný v Praze a Brně. V Praze byla terénní práce realizovaná pomocí pojízdné poradny Justýna a pěším terénem. V Brně byla realizována pěším terénem. Program kromě terénní práce – aktivního vyhledávání klientek v místech, kde se zdržují a poskytování základního poradenství, nabízí těmto ženám poskytování právní informací, právní zastoupení a sociální poradenství CS.

Realizační období projektu je 12 měsíců. Hlavními aktivitami projektu je poskytování terénních služeb, poskytování právního a sociálního poradenství, popřípadě služby advokátky.

Indikátory projektu: 40 podpořených žen a 200 konzultací

Realizace projektu

V rámci projektu bylo k současnému datu podpořeno 23 krátkodobých klientek (15 klientek přešlo do dlouhodobého poradenství), se kterými bylo učiněno 33 konzultací (právní či sociální poradenství),

32 klientek bylo dlouhodobých, s těmito bylo uskutečněno 277 konzultací (právní či sociální poradenství). Nejčastěji řešena oblast bydlení, trestní řízení, bezpečnost).

Počet terénů: 174
Počet oslovených žen 292, kontakt s těmito ženami 2792x
Vydaná potravinová pomoc 2666x
Vydaná hygienická pomoc 1467x

Poradna Justýna – MHMP

Poradna Justýna financovaná Hlavním městem Prahou, programem Prevence kriminality, je služba na pomoc obětem trestných činů.

Aktivity projektu jsou koncipovány jako služby právního a sociálního poradenství, přičemž se jedná zejména o přímou poradenskou činnost. Velký důraz je kladen na právní poradenství (kombinovaně s odborným sociálním poradenstvím).

Dílčími cíly jsou:

– posilování právního vědomí ohrožených komunit

– aktivní vyhledávání obětí násilí z nenáviti, navazovat spolupráci

– poskytování obětem násilí z nenávisti právní služby podle zákona o obětech trestných činů, aby mohly aktivně uplatňovat svá práva.