2018

Making Hate Crime Visible 2018

Projekt navazuje na aktivity z předešlých let a zaměřuje se na zvýšení povědomí o míře a dopadu předsudečného násilí pomocí monitoringu, výzkumu a publikování incidentů s předsudečnou pohnutkou v České republice.

Původ a důvody předsudečného násilí se v průběhu doby mění v reakci na politické změny v Evropě a po celém světě. Populisté zneužívají svobodu projekvu a shromažďování a obětním beránkem jsou různé cílové skupiny. Čelíme výzvám demokratických hodnot a právních úprav. V této situaci je velmi jednoduché opomenout rozsah a intenzitu násilí z nenávisti. Lidé, kteří jsou tímto násilím dotknutí jsou přehlížení a zapomíná se na ně. V nejlepším případě jsou popisováni akorát jako čísla, „statistiky“. Projekt proto nesbírá pouze data, ale analyzuje je a zdůrazňuje dopad na životy jednotlivců i celé společnosti. Prostřednictvím příběhů a fakt bude In IUSTITIA zvyšovat povědomí a citlivosti předsudečného násilí u laické i odborné veřejnosti a lidí, kteří jsou tomuto druhu násilí vystaveni.

Klíčovou aktivitou projektu je proto monitoring předsudečného násilí. Hlavním výstupem projektu je Zpráva o násilí z nenávisti 2017 a zvýšení povědomí o problematice.

Podpořeno z Programu malých grantů Velvyslanectví USA v Praze.

Rozvoj dobrovolnického programu Justýna

Cílem projektu je založení a následný rozvoj dobrovolnického programu Justýna, jehož dobrovolníci pomohou rozvíjet a naplňovat aktivity, které In IUSTITIA realizuje pro své klienty – pro oběti násilí z nenávisti a další zvlášť zranitelné oběti. Dobrovolníci se budou podílet zejména na administrativních úkolech, které má tým na starosti a budou pomocnou rukou advokátům a sociálním pracovnicím In IUSTITIA. Zároveň pomohou připravovat akce, do kterých se Justýna pravidelně zapojuje – např. Prague pride, Zažít město jinak, Refufest a další. Budou se podílet na prodeji propagačních předmětů Justýny a na propagaci organizace celkově – např. na NGO marketu a dalších akcích.

Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby.

Poradna Justýna: Prevence kriminality – Magistrát hl. m. Prahy

Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Prahy, poskytování pomoci a poradenství zvlášť zranitelným obětem, konkrétně obětem násilí z nenávisti, a posílení právního vědomí ohrožených osob, obětí a svědků. Bude podpořeno nejméně 30 osob, kterým bude poskytnuto právní poradenství a pomoc, včetně služeb zmocněnce a důvěrníka (tj. doprovod k policii a soudu); dojde k informování osob ohrožených násilím z nenávisti, v jejich přirozeném prostředí v terénu (50 individuálních kontaktů v terénu) a k informování veřejnosti o problematice prostřednictvím workshopů.

Projekt je podpořen grantem hl. města Prahy pro rok 2018 pro oblast prevence kriminality v rámci programu Pomoc obětem trestné činnosti.

Bezpečně v novém domově Praze

Cílem projektu je zvýšit informovanost a právní povědomí cizinců a cizinek ohrožených násilím z nenávisti a žijících na území Prahy, posílit jejich integrační potenciál, předejít sociální exkluzi a izolaci a snížit ohrožení radikalizací. Projekt je také určen široké majoritní veřejnosti jako významné cílové skupině při integraci cizinců ohrožených násilím z nenávisti, posiluje sousedské vztahy a přirozeně vytváří bariéru proti projevům násilí z nenávisti ve veřejném prostoru. V neposlední řadě projekt také posílí kompetence pracovníků a pracovnic pracujícím s cizinci a cizinkami (NNO, veřejná správa) ohroženými násilím z nenávisti.

Projekt je realizován v rámci programu Aktivit na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce za podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

Poradna Justýna  – Magistrát hl. m. Prahy

Poradna poskytuje v Praze služeb obětem předsudečného násilí (v Praze jde zjm. o příslušníky národ. menšin, cizince, pracovníky NNO). Tato služba je v Praze jediná a nepřekrývá existující služby obětem obec. kriminality a domácího násilí. OSP je doplněno o poskytování práv. informací a práv. zastupení v trestním řízení (mimo projekt), tím je zajištěna komplexní pomoc těmto obětem. Poskytováním OSP je předcházeno rozvoji seknudární viktimizaci a soc. vyloučení a jeho prohlubování. Služba s klientelou dlouhodobě spolupracuje a dle potřeb provázíme klientelu obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací. Klientela poptává a její poskytováno poradenství a provázení situací, doprovody, přípravda dokumentů a podpora v průběhu trestního řízení, dále je zprostředkována bezplatná psychologická péče. Dle SPRSS na období 2016-18 jsou uvedeny oběti předsudečného násilí (str. 53) jako možné oběti, kterým se naše poradna věnuje dlouhodobě a komplexně jako jediná v ČR.

V Praze je služba poskytována za podpory Magistrátu hl. m. Prahy.


Poradna Justýna Brno ESF

Od 1. dubna 2018 realizuje In IUSTITIA na své pobočce v Brně nový projekt. Jeho cílem je prevence a sanace sociálního vyloučení vzniklého v důsledku trestné činnosti nebo násilí z nenávisti.

Díky projektu přibude do brněnského týmu poradny nová sociální pracovnice a peer pracovníci, kteří budou potenciální klienty a klientky vyhledávat a oslovovat přímo v terénu. Kapacity poradny budou díky tomu rozšířeny.

Kromě poskytování odborného sociálního poradenství a právních informací budou v rámci projektu vytvořeny také čtyři typy infromačních materiálů, které budou distribuovány klientům a klientkám v průběhu terénní práce. Pro osoby ohrožené trestnou činností a násilím z nenávisti budeme realizovat také sérii přednášek a svépomocné skupiny.

Na projekt Poradna Justýna Brno je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 


Poradna Justýna MSp

Hlavním cílem projektu je rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů – poskytování právních informací. V tomto kontextu je stěžejní, skrze poskytování bezplatných právních informací, předcházení sekundární viktimizaci obětí. Účelem projektu je zkvalitnění a zesílení poskytovaných právních informací po celé ČR, a to zejména v Praze, Středočeském, Jihomoravském, Ústeckém, Plzeňském, Karlovarském, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Jihočeském a Olomouckém kraji. Tohoto bude dosaženo navýšením odborných kapacit právních služeb In IUSTITIA, a to tak, aby lépe a flexibilně odpovídaly potřebám obětí trestných činů – tedy rozšířením právního poradenství v dalších krajích ČR, posílením terénní služby a distribucí informačních materiálů spolu s rozvoje online poradny.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou oběti násilí z nenávisti po celém území ČR. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou zvlášť zranitelné oběti podle § 2, odst. 4 Zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (více viz příloha č. 9 Podrobný popis projektu).

Projekt bude mít také sekundární dopad na celou komunitu, kterou jednotlivec reprezentuje díky svému symbolickému významu (např. negativní medializací pachatele, získáním náhrady škody ad). V neposlední řadě bude projekt působit také na zesílení pozitivního obrazu české společnosti v problematice rasismu v EU a v celém světě a na zesílení poklidného soužití celé české společnosti.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2018 a je financován Ministerstvem spravedlnosti.

 

 


Poradna Justýna MPSV

Prostřednictvím odborného sociálního poradenství (OSP) v ambulantní a terénní formě bude poskytovat In IUSTITIA podporu a pomoc obětem násilí z nenávisti (NzN), zvlášť zranitelným obětem (ZZO) a ženám v obtížných životních situacích, které mají zkušenost s násilím či jsou násilím ohroženy.

Služby budou poskytovány zdarma, na celém území ČR a také ve 3 kamenných poradnách (Praha, Brno, Kladno). Žadatel garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem. V důsledku závažných trestných činů (ZZO) nebo v důsledku NzN (osoby napadené z důvodu své odlišnosti – barvy pleti, národnosti, náboženství, sex. orientace, věku, subkulturní příslušnosti, pol. přesvědčení) může dojít k soc. vyloučení těchto osob či prohlubování již nastalého soc. vyloučení. Obsahem OSP bude provázení a poskytování informací a poradenství v následujících oblastech – zdr. stav, psych. stav, bezpečností a mediální plánování, peněžitá pomoc obětem, práva oběti v trestním řízení, právo oběti na náhradu škody. Dle potřeb bude poškozeným poskytován nezbytný doprovod na úřady, k lékaři, k policii a k soudu. Návazně budou obětem poskytovány právní služby advokáta k zajištění přístupu ke spravedlnosti. OSP bude poskytováno telefonicky, emailem, a osobně (vč. v terénu).

Poskytnuté OSP významným způsobem předchází sekundární viktimizaci, tedy újmě, která vzniká v důsledku působení orgánů a institucí, se kterými přichází oběť do kontaktu, a která způsobuje zhoršení kvality života. Závažná trestná činnost a NzN má zásadní vliv na běžný život člověka – přináší zhoršený zdr. a psych. stav, ztrátu či propad příjmů, ztrátu či ohrožení zaměstnání, vyloučení ze vzdělávacího procesu, sociální izolaci, rozvoj psychických obtíží (až posttraumatická stresová porucha) atp. Obětem NzN je poskytována komplexní služba a včas poskytnuté OSP má potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti klienta/ky.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2018 za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.