2016

Hate crime prevention in CEE and Western Balkan countries

Od září roku 2014 realizujeme projekt s názvem Hate crime prevention in CEE and Western Balkan countries financovaný Visegradským fondem. Jako jediná česká organizace jsme vyhráli zářijovou výzvu Visegrad +!

Projekt je zaměřený na spolupráci zemí střední Evropy a Balkánu. Zastoupeny jsou organizace NOMADA z Polska, L´udia proti rasizmu ze Slovenska, Praxis a IAN ze Srbska, Vive Žene a Ženski Centar z Bosny a Hercegoviny. Cílem projektu je posilovat kompetence sociálních pracovníku při práci s obětmi násilí z nenávisti. Za tímto účelem proběhl v září roku 2014 mezinárodní meeting Train the trainers v Praze, kde účastníky projektu vyškolily britské lektorky. Další fází projektu je předávání získaných zkušeností v domácích zemích.

V roce 2015 nás čekají další mezinárodní setkání, a to v Sarajevu a Wroclawi.

Projekt je realizován od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2016 a je finančně podpořen Visegradským fondem.

Spravedlnost bez rozdílu (Fond pro NNO)

Spravedlnost bez rozdílu je projekt financovány z Fondu pro nestátní neziskové organizace. Podporuje práva osob ohrožených násilím z nenávisti, tedy osob ohrožených rasismem, xenofobií, antisemitismem a homofobií.

Projekt reaguje na tři identifikované potřeby v rámci prostředí ČR – nutnost podpory individuálních obětí násilí z nenávisti v přístupu ke spravedlnosti, zvyšování kompetencí osob přicházejících do kontaktu s těmito osobami jako prvními (tedy sociální pracovníci) a zviditelnění tématu násilí z nenávisti mezi aktéry strategické změny.

Osoby ohrožené a vystavené násilí z nenávisti v procesu přístupu ke spravedlnosti potřebují dostatek informací, poradenství a zastupování v řízení před orgány veřejné správy a soudy. Pouze tak může být zajištěna jejich aktivní participace na nápravě škod (materiální i nemateriální), která jim byla způsobena v průběhu incidentu z nenávisti. Podpora osob musí být celonárodní. V rámci projektu bude realizována sociální a právní poradna, vybrané případy budou zastoupeny advokátkou. Poradna bude realizována na celém území ČR, přímo v přirozeném prostředí klientely.

Zviditelnění potřeb obětí je klíčové pro to, aby mohlo docházet k plošnému zlepšení jejich situace a individuální podpoře osob vystavených násilí z nenávisti. Adresáty aktivit budou strategičtí aktéři budoucí změny – poslanci, senátoři, občanská veřejnost a média. Bude provedena analýza implementace zákona o obětech, vypracován legislativní a praktický návrh.

Projekt je realizován v období od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Discovering efficient tools for protecting victims 

Discovering efficient tools for protecting victims of hate crime je mezinárodní projekt realizovaný In IUSTITIA, o.p.s. ve spolupráci s partnery z Polska – Nomada a Slovenska – Ludia proti rasizmu. Cílem projektu je ochrana obětí násilí z nenávisti prostřednictvím tvorby účinných nástrojů podpory obětí a jejich implementace mezi poskytovatele služeb obětem v daných zemích.

Oběti násilí z nenávisti jsou v EU vnímány jako zvlášť zranitelné oběti, kterým je třeba poskytnout specifický přístup a specifickou ochranu. Nicméně mnoho incidentů z nenávisti zůstává neoznámeno a neřešeno z důvodu nedostatku informací na straně obětí (informace o právech a možnostech pomoci) a bohužel také z důvodu nedostatku znalostí a dovedností v oblasti pomoci obětem násilí z nenávisti na straně poskytovatelů služeb, komunitních organizací a dalších pomáhajících institucí. 

V rámci projektu se uskuteční přeshraniční výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti identifikace, ochrany a podpory obětí násilí z nenávisti, dále trénink trenérů v této oblasti, trénink poskytovatelů služeb obětem, identifikace specifických potřeb obětí a tvorba efektivních nástrojů pro práci s oběťmi.

Výstupem projektu bude soubor konkrétních nástrojů pomoci obětem s manuálem pro poskytovatele služeb zaměřeným na identifikaci obětí násilí z nenávisti a vyhodnocení jejich specifických potřeb za účelem předcházení sekundární viktimizaci.

Projekt je realizován od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2016 a byl finančně podpořen Evropskou komisí.

Společně jako doma bez násilí

Společně jako doma bez násilí je projekt, který je realizován v partnerství s organizací Jako doma – Homelike. Podstatou projektu je vytvoření terénních poradenských center v Praze a Ostravě pro ženy bez domova a v tísnivé sociální situaci, které se setkaly s násilím. Terénní centra poskytují právní a sociální poradenství v ulicích a na místech, kde se ženy v tísnivé sociální situaci nacházejí. Vychází z ověřených zjištění, že ženy ohrožené násilím žijící na ulici často nevyhledávají pomoc v kamenných poradenských a podpůrných centrech, mj. z toho důvodu, že nízkoprahová centra pro ženy na ulici jsou obtížně dostupná, neposkytují pocit bezpečí a dostatečné intimity k řešení problému nebo nenabízejí odpovídající službu. Projekt inovativně navrhuje poskytování služeb ohroženým ženám přímo v terénu a to v podobě mobilní poradny, navíc s důrazem na individuální přístup. Ženy ve zmínšné situaci, které se v životě setkaly s násilím a jsou jím ohroženy, budou pak dál aktivně zapojovány do dalších aktivit projektu (výzkum, kampaň, svépomocná skupiny atd.), což jim může významně pomoct se se svou situací lépe vyrovnat. 

Více podrobností o projektzde.

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2016 a byl finančně podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Bezpečně v novém domově

Hlavním cílem projektu „Bezpečně v novém domově“ je ochrana lidských práv a podpora přístupu ke spravedlnosti cizinců/ek a azylantů/ek násilí z nenávisti, tedy takovým násilí, které je založeno na předsudku útočníka vůči napadeným.

Dílčí cíle projektu: 

– zavedení terénního programu práce s migranty/kami, cizinci/kami za účelem prevence latence kriminality z nenávisti na této cílové skupině; 

– zvýšení informovanosti cílové skupiny o jejích právech v případě, že se stanou terčem násilí z nenávisti jako nástroj posilování jejich práv a uvědomění jejich práv; 

– zlepšení přístupu konkrétních obětí násilí z nenávisti ke spravedlnosti prostřednictvím poskytnutí kvalitních komplexních služeb (informace, poradenství);

– zlepšení výměny informací mezi poskytovatele služeb aktivními na různé expertní úrovni jako nástroj posílení práv cílové skupiny.

Projekt je realizován v období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Bezpečně v novém domově II 

Projekt navazuje na ukončený projekt Bezpečně v novém domově, cílem Bezpečně v novém domově II je kontinuita a rozvoj již stávajících aktivit organizace ve prospěch cizinců orhožených sociální exkluzí. Cílem je ochrana lidských práv a podpora přístupu ke spravedlnosti cizinců/ek, migrantů/ek, a azylantů/ek ohrožených násilím z nenávisti, tedy takovému násilí, které je založeno na předsudku útočníka vůči přepadeným.

Dílčí cíle projektu jsou v souladu s koncepcí integrace cizinců v roce 2016 a jsou následující: 

– pokračování v již stávajícím terénním program, který je zacílený na práci s migranty/kami, cizinci/kami a azylanty/kami za pomoci komunitního praocvníka za účelem prevence latence kriminality z nenávisti,

– ochrana práv cílové skupiny (zvýšení jejich informovanosti, bezplatná právní pomoc a zastoupení v trestním řízení),

– podpora vzájemného vztahu mezi komunitami,

– informovanost cizinců a majority (překlad a tisk informačních materiálů),

– školení pro zaměstnance státní správy a samosprávy,

– prohlubování odborných kompetencí sstreetworkerů.

 

Projekt běží do konce roku 2016 a je financován Ministerstvem vnitra z dotačního programu Integrace cizinců 2016.

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti je zakázkou Úřadu vlády ČR na základě smlouvy o zajištění vzdělávacích aktivit pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji včetně vytvoření metodiky, realizace seminářů a prezentačních akcí.

V říjnu 2015 byla podepsána smlouva mezi In IUSTITIÍ a Úřadem vlády České republiky (ÚVČR) o zajištění vzdělávacích aktivit pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Součástí této zakázky bude kromě samotného školení policistů v otázkách násilí z nenávisti i vytvoření několika manuálů, které budou v budoucnosti k dispozici policii České republiky.

Cílem zakázky je seznámit účastníky aktivit zakázky s tématem násilí z nenávisti a trestných činů z nenávisti v kontextu práce vykonávané složkami policie České republiky a městské policie v České republice.

Aktivity zakázky:

 1. Školení pro tiskové mluvčí Policie ČR
 2. Školení pro Pořádkovou Policii ČR (dále jen „PP Policie ČR“) v Ústeckém kraji
 3. Prezentační akce o problematice trestných činů z nenávisti a výstupech projektu pro PP policii ČR v Moravskoslezském kraji
 4. Školení pro službu kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (dále jen „SKPV Policie ČR) v Ústeckém a Moravskoslezském kraji
 5. Prezentační akce o problematice trestných činů z nenávisti pro vedoucí zástupce městské policie v Ústeckém a Moravskoslezském kraji
 6. Prezentační akce o problematice trestných činů z nenávisti a výstupech pro zástupce vzdělávacích institucí Policie ČR
 7. Závěrečná konference a tisková konference
 8. Metodický manuál pro PP Policie ČR
 9. Metodický manuál pro SKPV Policie ČR
 10. Metodický manuál pro městskou policii
 11. Metodický manuál pro tiskové mluvčí PČR
 12. Preventivní materiál pro oběti trestných činů
 13. Kulaté stoly s odborníky
 14. Manuál pro monitoring případů násilí z nenávisti a dobrých praxí
 15. Zajištění zkušebního monitoringu násilí z nenávisti a dobrých praxí 

Zakázka bude realizována do konce roku 2016, je součástí projektu: Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Úřadu vlády České republiky a podpořena granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (www.eeagrants.com a www.norwaygrants.com).

Nejvyšší možná celková cena při kompletním plnění zakázky je 1,3 miliónů Kč.

The LifeCycle of the Hate Crime

The LifeCycle of the Hate Crime: Best practice in the prevention and prosecution of Hate Crime je projekt, jehož je In IUSTITIA součástí od 1. 10. 2015 a mapuje problematiku násilí z nenávisti v pěti členských zemích Evropské unie (ČR, Irsko, Švédsko, Velká Británie a Lotyšsko).

Cílem projektu je zmapovat jednání v rámci násilí z nenávisti za účelem identifikování modelů, osvědčených postupů a dobrých praxí v této problematice, dle nichž by mohla být upravena legislativní činnost v problematice násilí z nenávisti napříč členskými státy EU.

Mezi realizované aktivity projektu napříč zmiňovanými členskými státy náleží: Analýza právních předpisů týkající se řešení problematiky spojené s násilím z nenávisti; Tematická analýza podpůrných politik týkající se státního zastupitelství a policejní služby; Sekundární analýza oficiálních statistických údajů: počty stíhání trestných činů z NzN a rozšířenosti zmínek o důsledcích takto motivovaných činů; Hloubkové kvalitativní rozhovory na téma NzN s obžalovanými, pachateli, oběťmi, soudci, státními zástupci a dalšími; Srovnání právních předpisů a soudních postupů v této problematice.

Projekt je realizován v období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017 a je finančně podpořen Evropskou komisí a jeho realizaci řídí Irisch Council for Civil Liberties.

Nový domov – Nadace Olgy Havlové

Letos poprvé In IUSTITIA podpořil Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, čehož si velmi vážíme.

Díky tomuto projektu si In IUSTITIA bude moci pořídit vybavení do poradny pro oběti trestných činů z nenávisti.

Poradna Justýna (MSp)

Hlavním cílem projektu je rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů – poskytování právních informací. V tomto kontextu je stěžejní, skrze poskytování bezplatných právních informací, předcházení sekundární viktimizaci obětí. Účelem projektu je zkvalitnění a zesílení poskytovaných právních informací po celé ČR, a to zejména v Praze, Středočeském, Jihomoravském, Ústeckém, Plzeňském, Karlovarském, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Jihočeském a Olomouckém kraji. Tohoto bude dosaženo navýšením odborných kapacit právních služeb In IUSTITIA, a to tak, aby lépe a flexibilně odpovídaly potřebám obětí trestných činů – tedy rozšířením právního poradenství v dalších krajích ČR, posílením terénní služby a distribucí informačních materiálů spolu s rozvoje online poradny.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou oběti násilí z nenávisti po celém území ČR. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou zvlášť zranitelné oběti podle § 2, odst. 4 Zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (více viz příloha č. 9 Podrobný popis projektu).

 Projekt bude mít také sekundární dopad na celou komunitu, kterou jednotlivec reprezentuje díky svému symbolickému významu (např. negativní medializací pachatele, získáním náhrady škody ad). V neposlední řadě bude projekt působit také na zesílení pozitivního obrazu české společnosti v problematice rasismu v EU a v celém světě a na zesílení poklidného soužití celé české společnosti.

Projekt je financován Ministerstvem spravedlnosti.

Poradna Justýna (MPSV)

Poradna Justýna financovaná Ministerstvem práce a sociálních věci je zaměřená na poskytování odborného sociálního poradenství.

Prostřednictvím odborného sociálního poradenství (OSP) v ambulantní a terénní formě poskytne In IUSTITIA podporu a pomoc obětem násilí z nenávisti a zvlášť zranitelným obětem. Služby jsou poskytovány zdarma, na celém území ČR, ve třech kamenných poradnách (Praha, Brno, Kladno) a v rámci terénní formy (celá ČR).

V důsledku závažných trestných činů (zvlášť zranitelné oběti) nebo v důsledku násilí z nenávisti (osoby napadené z důvodu své odlišnosti – barvy pleti, národnosti, náboženství, sexuální orientace, věku, subkulturní příslušnosti) může dojít k sociálnímu vyloučením ohrožených osob. Poskytnuté OSP významným způsobem předchází sekundární viktimizaci, tedy újmě, která vzniká v důsledku s působení orgánů a institucí, se kterými přichází oběť do kontaktu, a která způsobuje zhoršení kvality života.

Závažná trestná činnost a násilí z nenávisti má zásadní vliv na běžný svět člověka – přináší zhoršený zdravotní a psychický stav, ztrátu či propad příjmů, ztrátu či ohrožení zaměstnání, vyloučení ze vzdělávacího procesu, sociální izolaci, rozvoj psychických obtíží (až posttraumatická stresová porucha) atp. Včas poskytnuté odborné poradenství (případně asistence a doprovod) má potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti klienta/ky.

Obsahem OSP je poskytování informací a poradenství v následujících oblastech – zdravotní stav, psychický stav, peněžitá pomoc obětem, práva oběti v trestním řízení, právo oběti na náhradu škody. Dle potřeb bude poškozeným poskytován nezbytný doprovod na úřady, k lékaři, k policii a k soudu. Návazně budou obětem poskytovány právní služby advokáta k zajištění přístupu ke spravedlnosti. Pro poškozené, kteří jsou i po spáchání trestného činu vystaveni hrozbě násilí, sestavíme bezpečnostní plán. OSP bude poskytováno telefonicky, emailem, a osobně (vč. v terénu).

Poradna Justýna – MHMP

Poradna Justýna financovaná Hlavním městem Prahou, programem Prevence kriminality, je služba na pomoc obětem trestných činů.

Aktivity projektu jsou koncipovány jako služby právního a sociálního poradenství, přičemž se jedná zejména o přímou poradenskou činnost. Velký důraz je kladen na právní poradenství (kombinovaně s odborným sociálním poradenstvím).

Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt programu Prevence kriminality z roku 2015.

Dílčími cíly jsou:

– posilování právního vědomí ohrožených komunit

– aktivní vyhledávání obětí násilí z nenáviti, navazovat spolupráci

– poskytování obětem násilí z nenávisti právní služby podle zákona o obětech trestných činů, aby mohly aktivně uplatňovat svá práva.

Hate Violence in the Czech republic – Monitoring and Analysis

Cílem projektu Násilí z nenávisti v ČR – monitoring a nalýza (Hate Violence in the Czech republic – Monitoring and Analysis) je zvýšit povědomí o násilí z nenávisti v České republice skrze monitoring nenávistných incidentů, analýzu a jejich následná publikace ve Zprávě o násilí z nenávisti.

Druhotným cílem je podpořit ohrožené komunity a docílit ohlašování incidentů z nenávisti, informovat o lidských právech.

Projekt je financovaný US Embassy of the United States of America. Projektové období činí kalendářní rok 2016.

The Outreach program Justýna

Projekt realizovaný s laskavou finanční podporou Philip Morris International byl zacílený na ženy v tísnivé sociální situaci, které jsou ohroženy, či které se setkaly s násilím. Projekt byl realizovaný v Praze a Brně. V Praze byla terénní práce realizovaná pomocí pojízdné poradny Justýna a pěším terénem. V Brně byla realizována pěším terénem. Program kromě terénní práce – aktivního vyhledávání klientek v místech, kde se zdržují a poskytování základního poradenství, nabízí těmto ženám poskytování právní informací, právní zastoupení a sociální poradenství CS.

Realizační období projektu je 12 měsíců. Hlavními aktivitami projektu je poskytování terénních služeb, poskytování právního a sociálního poradenství, popřípadě služby advokátky.

Indikátory projektu: 40 podpořených žen a 200 konzultací

The Outreach program Justýna 2016/2017

Projekt The Outreach Program Justýna realizován díky laskavé finanční podpoře Philip Morris International.

Projekt je realizovaný na celém území České republiky s důrazem na Hlavní město Prahu a Brno. Cílovou skupinou projektu jsou ženy v tísnivé sociální situaci, které jsou ohroženy, či se setkaly s násilím. V Praze je terénní práce realizována pomocí pojízdné poradny Justýna a pěším terénem, v Brně pěším terénem. Program kromě terénní práce – aktivního vyhledávání klientek v místech, kde se sdružují a poskytování základního poradenství, nabízí těmto ženám poskytování právních informací, právní zastoupení a sociální poradenství. Součástí projektu je i Klub pro ženy, v kterém se ženy mohou sdružovat na bezpečném místě v přítomnosti sociálních pracovnic a mají zde možnost sdílet své příběhy a trávit čas.

Realizační období projektu je podzim 2016 až léto 2017.

V rámci projektu In IUSTITIA podpoří nejméně 50 žen. Do terénu za těmito ženami půjdou sociální pracovnice In IUSTITIA nejméně 100x, v rámci terénnu bude rozdávána potravinová a hygienická pomoc. Právního poradenství bude poskytnuto ve 200 případech a sociálních poradenství ve 150ti případech.