2014

Ženy sobě 

V rámci projektu Ženy sobě se organizace In IUSTITIA, Jako doma a Rozkoš bez rizika rozhodly zlepšit situaci žen bez domova, které jsou ohrožené násilím. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Násilí obchází domovy i ulice. Organizace pracující s ženami bez domova se často setkávají s oběťmi  násilí a/nebo komerčního sexuálního zneužívání. Dosud však nebyly vyvinuty komplexní přístupy, které by měly za cíl těmto ženám pomoci.

In IUSTITIA ve spolupráci se dvěma českými partnerskými organizacemi (Jako doma, ROZKOŠ bez RIZIKA) a britskou organizací St Mungo’s realizuje v období 9/2013 – 6/2015 projekt „Ženy sobě“ kladoucí si za cíl vyvinout nástroje pro práci s ženami bez domova, které zažívají některou z výše zmíněných forem násilí.

Tyto ženy se potýkají s nedostatkem důvěry v sebe i v pomáhající instituce. Jejich cesta k vybudování si bezpečného zázemí a získání zaměstnání mimo šedou ekonomiku je dlážděna mnohými překážkami. Projekt se snaží na základě přístupů vzešlých ze spolupráce tematické sítě nejen partnerů, ale dalších osob a institucí věnujících se tématům souvisejícím s projektem (např. Drop In, Nový Prostor, Presefona, Naděje a další) a samotných žen, jež zažívají násilí, vybudovat sebepodpůrnou skupinu. Jejím cílem se stane budování sebedůvěry a motivace k cestě z kruhu násilí a komerčně-sexuálního zneužívání.

Projekt bude realizován skrze několik návazných kroků: v první fázi spolupracující organizace zmapují dosud vyvinuté nástroje pro práci s oběťmi násilí a společně začnou pracovat na jejich doplnění a zefektivnění. Tématy setkávání se stanou genderové aspekty bezdomovectví, specifika násilí na ulici a jeho prolínání se sex byznysem. Výsledkem snažení by měl být „manuál“ pro práci s touto cílovou skupinou: program pro ženy v tísnivé sociální situaci skládající se z terapeuticko-motivačního a odborně-poradenského bloku. Tento „manuál“ bude pilotně ozkoušen se skupinou deseti žen v Praze a šesti žen v Ostravě. Projekt nebude probíhat stylem „o nás bez nás“, do jeho řešení jsou zapojeny konzultantky, které prošly komerčním sexuálním zneužíváním.

Ve společném projektu zastává In IUSTITIA roli experta na téma násilí a práva.

Společně proti kriminalitě z nenávisti 

Cílem projektu je zlepšit postavení obětí trestné činnosti z nenávisti prostřednictvím posilování kompetencí policie. 

Role policie při odhalování trestné činnosti z nenávisti je klíčová. Záleží na policistech a policistkách zda odhalí nesnášenlivou motivaci, dopadnou pachatetele a připraví takový důkazní materiál, jež následně bude zpracován v kvalitní obžalobě. Ve vztahu k obětem trestných činů hraje policie zpravidla roli první osoby, se kterou se poškození setkají. Prožívání obtížné situace po útoku z nenávisti mohou policisté a policistky významně usnadnit nebo naopak, v některých případech necitlivého přístupu, zhoršit. 

Prostřednictvím pilotních kurzů a dalších prostředků a nástrojů určených policistům a policistkám posílíme jejich kompetence rozeznat podstatu násilí z nenávisti, efektivně objasňovat trestné činy z nenávisti a citlivě přistupovat k dotčeným osobám. Druhotně tak zlepšíme postavení osob dotčených a ohrožených násilím z nenávisti a budeme předcházet vzniku druhotné újmy v prostředí procesu objasňování a vyšetřování trestné činnosti z nenávisti. Výstupy projektu jsou pilotní dále přenositelný kurz, vzdělávací materiál, identifikační check-list umožňující jednoduchým způsobem poznat násilí z nenávisti, skupina vyškolených policistů a policistek a formalizovaná spolupráce ve dvou klíčových lokalitách v ČR.

Projekt navazuje na předchozí zkušenosti In IUSTITIA v oblasti vzdělávání policistů a policistek. Projektový tým bude složen  z expertů a expertek In IUSTITIA a policie. Tak docílíme toho, že projektové výstupy budou odpovídat skutečným potřebám policistů a policistek v terénu. 

Projekt navazuje na právě (prosinec 2012) poslaneckou sněmovnou přijatý zákon o obětech trestné činnosti, který předpokládá, že s osobami dotčenými násilím z nenávisti budou jednat pouze odpovídajícím způsobem vyškolení odborníci a odbornice. Bude se tak předcházet sekundární viktimizaci v procesu trestního řízení. 

Projekt je realizován od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2014 a byl finančně podpořen Open Society Fund.

In JUSTICE – legal aid for hate crime victims III.

Poradenský program pro oběti útoků z nenávisti podpořený Nadací Errinerung, Verantwotrung und Zukunft již třetí rok pomáhá osobám napadeným z důvodu jejich barvy pleti, náboženské příslušnosti, sexuální orientace, věku, nebo příslušnosti k sociální či subkulturní skupině.
 
Tento sedmnáctiměsíční projekt, běžící od prosince 2013, je klíčový pro poskytování bezplatné právní pomoci obětem násilí z nenávisti v České republice. Obětem jsou poskytovány právní informace, právní poradenství a zprostředkováno zastupování advokátem. Součástí projektu je i poskytování odborného sociálního poradenství napadeným lidem, a to přímo v jejich přirozeném prostředí. 

Monitoring násilí z nenávisti, který je realizován na celém území ČR, je další součástí projektu. Terénní pracovnice sleduje a zaznamenává jednotlivé incidenty z nenávisti, které jsou následně publikovány ve Zprávě o násilí z nenávisti za daný kalendářní rok. Během projektu zaznamenáváme mezery v našem právním řádu a v zacházení s oběťmi a připravujeme doporučení pro zákonodárce.

Násilí z nenávisti má vysokou latenci, tj. až 90% všech incidentů nikdo nikam nenahlásí. Naším cílem je proto podporovat ohrožené komunity a neziskové organizace, jež jsou s nimi v kontaktu, aby nám dávali o incidentech vědět. Snažíme se o ustavení sítě pomáhajících organizací, které si vezmou za cíl bojovat s násilím z nenávisti prostřednictvím poskytování všestranné profesionální pomoci obětem a zlepšením monitoringu nenávistných incidentů.

Projekt je realizován od 5. 12. 2013 do 4. 5. 2015.

Hate crime prevention in CEE and Western Balkan countries

Od září roku 2014 realizujeme projekt s názvem Hate crime prevention in CEE and Western Balkan countries financovaný Visegradským fondem. Jako jediná česká organizace jsme vyhráli zářijovou výzvu Visegrad +!

Projekt je zaměřený na spolupráci zemí střední Evropy a Balkánu. Zastoupeny jsou organizace NOMADA z Polska, L´udia proti rasizmu ze Slovenska, Praxis a IAN ze Srbska, Vive Žene a Ženski Centar z Bosny a Hercegoviny. Cílem projektu je posilovat kompetence sociálních pracovníku při práci s obětmi násilí z nenávisti. Za tímto účelem proběhl v září roku 2014 mezinárodní meeting Train the trainers v Praze, kde účastníky projektu vyškolily britské lektorky. Další fází projektu je předávání získaných zkušeností v domácích zemích.

V roce 2015 nás čekají další mezinárodní setkání, a to v Sarajevu a Wroclawi.

Projekt je realizován od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2016 a je finančně podpořen Visegradským fondem.

Pomozte své komunitě 2014 

In IUSTITIA získala v srpnu 2014 finanční příspěvek na mzdu pro sociální pracovnici ve výši 15.000 Kč.

Jedná se o  jednorázový finanční příspěvek, za který Nadaci O2 děkujeme!

Spravedlnost bez rozdílu (Fond pro NNO)

Spravedlnost bez rozdílu je projekt financovány z Fondu pro nestátní neziskové organizace. Podporuje práva osob ohrožených násilím z nenávisti, tedy osob ohrožených rasismem, xenofobií, antisemitismem a homofobií.

Projekt reaguje na tři identifikované potřeby v rámci prostředí ČR – nutnost podpory individuálních obětí násilí z nenávisti v přístupu ke spravedlnosti, zvyšování kompetencí osob přicházejících do kontaktu s těmito osobami jako prvními (tedy sociální pracovníci) a zviditelnění tématu násilí z nenávisti mezi aktéry strategické změny.

Osoby ohrožené a vystavené násilí z nenávisti v procesu přístupu ke spravedlnosti potřebují dostatek informací, poradenství a zastupování v řízení před orgány veřejné správy a soudy. Pouze tak může být zajištěna jejich aktivní participace na nápravě škod (materiální i nemateriální), která jim byla způsobena v průběhu incidentu z nenávisti. Podpora osob musí být celonárodní. V rámci projektu bude realizována sociální a právní poradna, vybrané případy budou zastoupeny advokátkou. Poradna bude realizována na celém území ČR, přímo v přirozeném prostředí klientely.

Zviditelnění potřeb obětí je klíčové pro to, aby mohlo docházet k plošnému zlepšení jejich situace a individuální podpoře osob vystavených násilí z nenávisti. Adresáty aktivit budou strategičtí aktéři budoucí změny – poslanci, senátoři, občanská veřejnost a média. Bude provedena analýza implementace zákona o obětech, vypracován legislativní a praktický návrh.

Projekt je realizován v období od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Discovering efficient tools for protecting victims 

Discovering efficient tools for protecting victims of hate crime je mezinárodní projekt realizovaný In IUSTITIA, o.p.s. ve spolupráci s partnery z Polska – Nomada a Slovenska – Ludia proti rasizmu. Cílem projektu je ochrana obětí násilí z nenávisti prostřednictvím tvorby účinných nástrojů podpory obětí a jejich implementace mezi poskytovatele služeb obětem v daných zemích.

Oběti násilí z nenávisti jsou v EU vnímány jako zvlášť zranitelné oběti, kterým je třeba poskytnout specifický přístup a specifickou ochranu. Nicméně mnoho incidentů z nenávisti zůstává neoznámeno a neřešeno z důvodu nedostatku informací na straně obětí (informace o právech a možnostech pomoci) a bohužel také z důvodu nedostatku znalostí a dovedností v oblasti pomoci obětem násilí z nenávisti na straně poskytovatelů služeb, komunitních organizací a dalších pomáhajících institucí. 

V rámci projektu se uskuteční přeshraniční výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti identifikace, ochrany a podpory obětí násilí z nenávisti, dále trénink trenérů v této oblasti, trénink poskytovatelů služeb obětem, identifikace specifických potřeb obětí a tvorba efektivních nástrojů pro práci s oběťmi.

Výstupem projektu bude soubor konkrétních nástrojů pomoci obětem s manuálem pro poskytovatele služeb zaměřeným na identifikaci obětí násilí z nenávisti a vyhodnocení jejich specifických potřeb za účelem předcházení sekundární viktimizaci.

Projekt je realizován od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2016 a byl finančně podpořen Evropskou komisí.

Poradna Justýna 

Cílem projektu je předcházet sekundární viktimizaci obětí násilí z nenávisti prostřednictvím nástrojů, které předpokládá zákon o obětech trestných činů – poskytováním právních informací.

 

Právní informace budou poskytovány na celém území v přirozeném prostředí klienta. Osoby vystavené násilí z nenávisti často svoje napadení neohlásí policii, proto jich řada zůstává bez pomoci. Někteří poškození vyhledají pomoc lékaře, nevládní organizace nebo poskytovatele služeb. Řada poškozených se ocitá v obtížné sociální situaci a nemůže přímo navštívit poradnu, proto budou právní informace poskytovány odborným pracovníkem/cí přímo v terénu.

 

Právní informace budou obětem poskytovány jednak během konzultací, jednak prostřednictvím vhodných 

informačních materiálů. Významným problémem praxe je poskytovat obětem informace srozumitelným způsobem, tedy způsobem, který respektuje aktuální zdravotní a psychický stav oběti, jazykovou vybavenost a další specifika. Právní informace jsou zpravidla poskytovány opakovaně, s ohledem na aktuální potřeby klientely. S ohledem na to, že řada obětí násilí z nenávisti jsou cizinci, bude vytvořena řada jazykových mutací. Letáky budou vytištěny a jejich elektronická verze umístěna ke stažení na webu. 

 

Projekt je realizován od 1. 1. do 31. 12. 2014 a byl finančně podpořen Ministerstvem spravedlnosti.

Aktivně proti násilí z nenávisti v Praze 

Projekt Aktivně proti násilí z nenávisti v Praze: prevence a pomoc obětem reaguje na poptávku obětí násilí z nenávisti a ohrožených komunit po informacích a pomoci v situacích, kdy jsou vystaveni incidentu z nenávisti. Kriminalita z nenávisti je specifická, a proto také podpora a pomoc osobám ohroženým a vystaveným této kriminalitě musí být specifická a komplexní.

 

Projekt má dvě části: informační a poradenskou. Informační část projektu se zaměřuje na posílení kompetencí osob primárně ohrožených násilím z nenávisti. Cílem je poskytnout ohroženým i obětem dostatečné informace o jejich právech a nenásilných možnostech ochrany a obrany. Současně projekt podpoří jejich důvěru v orgány činné v trestním řízení a fakticky může přispět k odhalování trestné činnosti z nenávisti, jejíž latence je až 90%.

Poradenská část projektu se zaměřuje na cílené vyhledávání osob, které byly vystaveny násilí z nenávisti, a poskytování poradenství těmto osobám a jejich blízkým. Budeme posilovat důvěru obětí v právo a přístup k trestní spravedlnosti, nabídneme jim poradenství a ve složitějších případech zastupování.

Projekt do značné míry předchází recipročnímu násilí běžnému právě u kriminality z nenávisti. V některých případech totiž oběti násilí z nenávisti hledají místo pomoci orgánů činných v trestním řízení, pomoc u různých násilných subkulturních skupin. Může docházet ke zpětnému napadání útočníků (zejména představitelů krajní pravice) a k řetězení násilí. Tím, že poskytneme obětem násilí z nenávisti podporu a pomoc, posílíme jejich právní vědomí, případně je budeme provázet celým trestním řízením, přispějeme k částečnému omezení násilí mezi subkulturami.

 

Projekt byl realizován od 1. 1. do 31. 12. 2014 a byl finančně podpořen Magistrátu hlavního města Prahy v rámci programu prevence kriminality.

Buď aktivní proti antisemitismu! 

Hlavním tématem projektu je role aktivního svědka v prevenci projevů antisemitismu a nesnášenlivosti. Intervence přihlížejících podle posledních poznatků významným způsobem snižuje četnost a pravděpodobnost nenávistných incidentů a zvyšuje pravděpodobnost zásahu ostatních. Z tohoto důvodu jsou programy působící proti netečnosti přihlížejících součástí kurikul mnoha zahraničních institucí pracujících s mládeží.

Projevy antisemitismu a nesnášenlivosti ohrožují židovskou komunitu v ČR i celospolečenské klima i v současnosti. Pamětnici a pamětnice šoa jsou významných zdrojem předávání historické paměti a zároveň jejich postoje či postoje jejich okolí mohou sloužit jako pozitivní příklady občanské statečnosti a aktivního postoje proti nenávistným projevům, které inspirují současnou mládež.

V rámci projektu byl vytipován pamětník projevů antisemitismu, který poskytne svou výpověď  k natočení krátkého videoklipu. Natočený videomateriál bude finálně zpracován a doplněn o výukové aktivity. Vzdělávací video materiál bude poskytnut vyučujícím a studentům i široké veřejnosti.

Projekt je realizován od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014 a je financován Nadačním fondem obětem holocaustu.

Buď aktivní! II

Hlavním tématem navazujícího projektu je role aktivního svědka v prevenci projevů rasismu, antisemitismu a pravicového extremismu. Intervence přihlížejících podle posledních poznatků významným způsobem snižuje četnost a pravděpodobnost nenávistných incidentů a zvyšuje pravděpodobnost zásahu ostatních. Z tohoto důvodu jsou programy působící proti netečnosti přihlížejících součástí kurikul mnoha zahraničních institucí pracujících s mládeží.

 

Cílem projektu jsou a) česko-německá odborná výměna zkušeností, dovedností a efektivních metod v oblasti prevence projevů nenávisti, rasismu, antisemitismu a pravicového extremismu, a podpory aktivních demokratických občanských postojů ve společnosti, b) kompletní zpracování kampaně proti rasismu, antisemitismu a extremismu s využitím mezigeneračního dialogu, c) s využitím zkušeností z ČR a SRN vytvoření metodiky práce s vizuálním výukovým materiálem (videoklipy) jako nástrojem podpory prodemokratických postojů, d) efektivní zapojení výpovědí svědků a svědkyň/pamětníků a pamětnic holocaustu a rasové nesnášenlivosti z ČR a SRN do vzdělávání, především na podporu role aktivního svědka.

V rámci projektu budou vytipování aktivní svědci, kteří poskytnou své výpovědi k natočení krátkého videoklipu. Natočený videomateriál bude finálně zpracován a doplněn o výukové aktivity. Vzdělávací video materiál bude poskytnut vyučujícím a studentům i široké veřejnosti.

Zahraničním partnerem je a.i.d.a. Archiv v Mnichově.

Projekt je realizován od 1. 1. 2014 do 30. 5. 2014 a je financován Česko-německým fondem budoucnosti.