2017

Poradna Justýna – Magistrát hl. m. Prahy

In IUSTITIA, o. p. s. navazuje na úspěšně realizované projekty v hlavním městě Praze v rácmi programu Prevence kriminality v roce 2015 a 2016 a je totožný s dlouhodobými koncepcemi prevence kriminality HMP. Projekt je zaměřen na prevenci specifické trestné činnosti, konkrétně pak osoby ohrožené či vystavené předsudečnému násilí, či na zvlášť zranitelné oběti. Projekt snižuje rozsah a závažnost kriminality, posilování právního povědomí společnosti, minimalizaci podmínek umožňujících páchání kriminality, zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků HMP.

 

Poradna Justýna MSp

Hlavním cílem projektu je rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů – poskytování právních informací. V tomto kontextu je stěžejní, skrze poskytování bezplatných právních informací, předcházení sekundární viktimizaci obětí. Účelem projektu je zkvalitnění a zesílení poskytovaných právních informací po celé ČR, a to zejména v Praze, Středočeském, Jihomoravském, Ústeckém, Plzeňském, Karlovarském, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Jihočeském a Olomouckém kraji. Tohoto bude dosaženo navýšením odborných kapacit právních služeb In IUSTITIA, a to tak, aby lépe a flexibilně odpovídaly potřebám obětí trestných činů – tedy rozšířením právního poradenství v dalších krajích ČR, posílením terénní služby a distribucí informačních materiálů spolu s rozvoje online poradny.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou oběti násilí z nenávisti po celém území ČR. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou zvlášť zranitelné oběti podle § 2, odst. 4 Zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (více viz příloha č. 9 Podrobný popis projektu).

 Projekt bude mít také sekundární dopad na celou komunitu, kterou jednotlivec reprezentuje díky svému symbolickému významu (např. negativní medializací pachatele, získáním náhrady škody ad). V neposlední řadě bude projekt působit také na zesílení pozitivního obrazu české společnosti v problematice rasismu v EU a v celém světě a na zesílení poklidného soužití celé české společnosti.

Projekt je financován Ministerstvem spravedlnosti.

Poradna Justýna MPSV

Prostřednictvím odborného sociálního poradenství (OSP) v ambulantní a terénní formě bude poskytovat In IUSTITIA podporu a pomoc obětem násilí z nenávisti (NzN), zvlášť zranitelným obětem (ZZO) a ženám v obtížných životních situacích, které mají zkušenost s násilím či jsou násilím ohroženy.

Služby budou poskytovány zdarma, na celém území ČR a také ve 3 kamenných poradnách (Praha, Brno, Kladno). Žadatel garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem. V důsledku závažných trestných činů (ZZO) nebo v důsledku NzN (osoby napadené z důvodu své odlišnosti – barvy pleti, národnosti, náboženství, sex. orientace, věku, subkulturní příslušnosti, pol. přesvědčení) může dojít k soc. vyloučení těchto osob či prohlubování již nastalého soc. vyloučení. Obsahem OSP bude provázení a poskytování informací a poradenství v následujících oblastech – zdr. stav, psych. stav, bezpečností a mediální plánování, peněžitá pomoc obětem, práva oběti v trestním řízení, právo oběti na náhradu škody. Dle potřeb bude poškozeným poskytován nezbytný doprovod na úřady, k lékaři, k policii a k soudu. Návazně budou obětem poskytovány právní služby advokáta k zajištění přístupu ke spravedlnosti. OSP bude poskytováno telefonicky, emailem, a osobně (vč. v terénu).

Poskytnuté OSP významným způsobem předchází sekundární viktimizaci, tedy újmě, která vzniká v důsledku působení orgánů a institucí, se kterými přichází oběť do kontaktu, a která způsobuje zhoršení kvality života. Závažná trestná činnost a NzN má zásadní vliv na běžný život člověka – přináší zhoršený zdr. a psych. stav, ztrátu či propad příjmů, ztrátu či ohrožení zaměstnání, vyloučení ze vzdělávacího procesu, sociální izolaci, rozvoj psychických obtíží (až posttraumatická stresová porucha) atp. Obětem NzN je poskytována komplexní služba a včas poskytnuté OSP má potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti klienta/ky.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2017 za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Making hate violence visible

Ambasáda Spojených států v Amerických v Praze podpořila organizaci In IUSTITIA skrze projekt Making hate violence visible, nebo-li Zviditelňování násilí z nenávisti.

Projekt se zaměřuje na zvýšení povědomí o míře a dopadu násilí z nenávisti skrze monitoring, výzkum a publikování incidentů násilí z nenávisti v České republice.

Původ a důvody násilí z nenávisti se v průběhu doby mění v reakci na politické změny v Evropě a po celém světě. Populisté zneužívají svobodu projekvu a shromažďování a obětním beránkem jsou různé cílové skupiny. Čelíme výzvám demokratických hodnot a právních úprav. V této situaci je velmi jednoduché opomenout rozsah a intenzitu násilí z nenávisti. Lidé, kteří jsou tímto násilím dotknutí jsou přehlížení a zapomíná se na ně. V nejlepším případě jsou popisováni akorát jako čísla, „statistiky“. Projekt proto nesbírá pouze data, ale analyzuje je a zdůrazňuje dopad na životy jednotlivců i celé společnosti. Srze příběhy a fakta bude In IUSTITIA zvyšovat povědomí a citlivosti násilí z nenávisti ulaické i odborné veřejnosti a lidí, které jsou tomuto násilí vystaveni.

Klíčovou aktivitou projektu je proto monitoring násilí z nenávisti. Hlavním výstupem projektu je Zpráva o násilí z nenávisti 2016 a zvýšení povědomí o problematice.

Tackling hate crime and hate speech

In IUSTITIA v tomto projektu vystupuje jako partner. Hlavním lídrem projektu je slovenský Clovek v ohrození, ostatními partneři projektu jsou: Foundation of Subjective Values (HU), The People for Change Foundation (Mt), NGO Human Rights Monitorign Institute (lt).

Projekt byl zahájen 1. 11. 2016 a bude trvat do 31. 10. 2018.

Hlavním cílem projektu je zlepšit podporu obětí násilí z nenávisti a násilným projevům zejména v mluvě, skrze vzájemné učení a sdílení dobré praxe.

Mezi klíčové aktivity projektu patří: Mapování stávajích legislativ, politik a akčních plánů v participujících zemích na téma hate crime a hate speech, s cílem identifikovat výzvy a mezery v aplikaci příslušných ustanoveních. Na základě této aktivity vzniknout národní zprávy a porovnávací zpráva (KA1). Dále se projekt bude zabývat systémem hlášení případů násilí z nenávisti a hate speech (KA2). A v neposlední řadě dojde k školení profesionálů na téma právní pomoc obětem násilí z nenávisti (KA3).

Projekt je realizován s laskavou finanční podporou Evropské komise (Drirectorate-general Justice and consumers).

The LifeCycle of a Hate crime

Od 1. 10. 2015 jsme součástí projektu s názvem The LifeCycle of the Hate Crime: Best practice in the prevention and prosecution of Hate Crime, který mapuje problematiku násilí z nenávisti v pěti členských zemích Evropské unie (ČR, Irsko, Švédsko, Velká Británie a Lotyšsko).

Cílem projektu je zmapovat jednání v rámci násilí z nenávisti (NzN) za účelem identifikování modelů, osvědčených postupů a dobrých praxí v této problematice, dle nichž by mohla být upravena legislativní činnost v problematice násilí z nenávisti napříč členskými státy EU.

Mezi realizované aktivity projektu napříč zmiňovanými členskými státy náleží: Analýza právních předpisů týkající se řešení problematiky spojené s násilím z nenávisti; Tematická analýza podpůrných politik týkající se státního zastupitelství a policejní služby; Sekundární analýza oficiálních statistických údajů: počty stíhání trestných činů z NzN a rozšířenosti zmínek o důsledcích takto motivovaných činů; Hloubkové kvalitativní rozhovory na téma NzN s obžalovanými, pachateli, oběťmi, soudci, státními zástupci a dalšími; Srovnání právních předpisů a soudních postupů v této problematice.

Projekt je realizován v období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017.

Projekt je podpořen Evropskou komisí a jeho realizaci řídí Irisch Council for Civil Liberties.

The Outreach program Justýna 2016/2017

Projekt The Outreach Program Justýna realizován díky laskavé finanční podpoře Philip Morris International.

Projekt je realizovaný na celém území České republiky s důrazem na Hlavní město Prahu a Brno. Cílovou skupinou projektu jsou ženy v tísnivé sociální situaci, které jsou ohroženy, či se setkaly s násilím. V Praze je terénní práce realizována pomocí pojízdné poradny Justýna a pěším terénem, v Brně pěším terénem. Program kromě terénní práce – aktivního vyhledávání klientek v místech, kde se sdružují a poskytování základního poradenství, nabízí těmto ženám poskytování právních informací, právní zastoupení a sociální poradenství. Součástí projektu je i Klub pro ženy, v kterém se ženy mohou sdružovat na bezpečném místě v přítomnosti sociálních pracovnic a mají zde možnost sdílet své příběhy a trávit čas.

Realizační období projektu je podzim 2016 až léto 2017.

V rámci projektu In IUSTITIA podpoří nejméně 50 žen. Do terénu za těmito ženami půjdou sociální pracovnice In IUSTITIA nejméně 100x, v rámci terénnu bude rozdávána potravinová a hygienická pomoc. Právního poradenství bude poskytnuto ve 200 případech a sociálních poradenství ve 150ti případech.