2012

In JUSTICE – Legal Aid for Hate Crime Victims II

Projekt podpořený nadací Erinnerung, Veranwortung, Zukunft a Open Society Fund Praha je klíčový pro poskytování bezplatné právní pomoci obětem násilí z nenávisti v České republice. Podporuje právní poradenství osobám, jež byly verbálně či fyzicky napadeny z důvodu své barvy pleti, náboženské příslušnosti, sexuální orientace, věku, nebo příslušnosti k sociální či subkulturní skupině.

Právní poradenství zahrnuje podporu poškozeným během trestního řízení včetně zastupování u soudu, asistenci při vymáhání náhrady škody a zprostředkování psychologické pomoci. Služby poskytujeme po celé ČR.

Informujeme komunity ohrožené násilím z nenávisti a školíme jejich představitele/představitelky pro případ, že by se s násilím z nenávisti setkali v pozici oběti či svědků.

Během projektu sbíráme data o incidentech z nenávisti, která pak (anonymizovaná) připravíme pro Zprávu o násilí z nenávisti v ČR v roce 2012. Násilí z nenávisti má vysokou latenci, tj. až 90% všech incidentů nikdo nikam nenahlásí. Snažíme se proto o vytvoření a udržení sítě pomáhajících organizací, které si vezmou za cíl bojovat s násilím z nenávisti prostřednictvím poskytování všestranné profesionální pomoci obětem a zlepšením monitoringu nenávistných incidentů.

 

Projekt byl realizován v období od 1. 5. 2012 do  1. 11. 2013.

JusTEENA proti násilí z nenávisti

Projekt JusTEENa proti násilí z nenávisti se zaměřuje na pomoc mladým obětem násilí z nenávisti i jejich blízkým a informováním mladých Pražanů o této problematice. Projekt byl podpořen v dotací hl.m.Prahy v rámci dotačního programu prevence kriminality

Cílem projektu bylo a) posilování kompetencí mládeže ohrožené násilím z nenávisti, včetně zvyšování jejího právního vědomí, b) aktivní prosazování ochrany práv ohrožené mládeže, c) prevence sekundární viktimizace ohrožené mládeže a v neposlední řadě též d) advokační činnost ve prospěch neorganizované mládeže ohrožené násilím z nenávisti.

V roce 2012 jsme na území Prahy zaznamenali deset incidentů z nenávisti, které se odehrály na území hl.m.Prahy. Pravděpodobně však představují pouhý zlomek útoků, které se v hlavním městě staly. Útoky směřovaly proti osobám jiné barvy pleti, cizincům a Romům. Zaznamenali jsme také menší útoky provázející první Prague Pride v srpnu 2011. Dlouhodobou pomoc Pražanům, která zahrnovala konzultaci s právními poradci a advokátem, zastupování před soudy a orgány státní správy a zpracování právních podání jsme poskytli 10 osobám.

V prospěch obětí trestné činnosti z nenávisti jsme v roce 2011 vytvořili informační leták a plakát, který jsme distribuovali do míst, kde očekáváme výskyt osob, které se s násilím z nenávisti mohou setkat.

Součástí projektu byly také přednášky, informační setkání a školení ve prospěch osob, které s potenciálními oběťmi násilí z nenávisti pracují, a ve prospěch osob ohrožených násilím z nenávisti. Byla navázána spolupráce s osmi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, byli vyškoleni členové a členky vysokoškolského LGBT klubu Charlie, navázána spolupráce s klubem Hanoi, podporujícím v ČR integraci Vietnamců.

JÁ A ONI JSME MY 

In IUSTITIA realizovala vzdělávací program na podporu témat multikulturní výchovy s názvem Já a oni jsme my, který byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále Česko-Německým fondem budoucnosti. Program je zaměřen na práci s předsudky, prevenci projevů rasismu, podporu aktivního občanského postoje a upevňování soudržnosti třídního kolektivu. Program využívá interaktivních metod výuky a při jeho zpracování byly využity poznatky ze zahraničí – z USA a SRN.

Cílovou skupinou programu jsou žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a učitelé.

Expertní tým složený z pracovníků In IUSTITIA, didaktičky z Pedagogické fakulty UK, školní psycholožky a pracovníka německé organizace Kulturbüro Sachsen připravil tematický celek (6 x 45 min), který byl otestován v pilotních školách – ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 – Čakovice, Arcibiskupské gymnázium, Praha, ZŠ při DDÚ v Plzni a ZŠ a MŠ Máchovka v Děčíně.

V letošním roce byl vytvořen výukový materiál, v němž byl tematický celek hlouběji teoreticky a metodicky rozpracován.

Děkujeme všem členkám a členům expertního týmu, zúčastněným žákům a žákyním, učitelkám a učiteli za spolupráci.

Já a oni jsme my – společně se učíme II

V rámci projektu Já a oni jsme my – společně se učíme, pořádáme dvoudenní workshop pro učitele a učitelky z ČR a SRN o předsudcích, rasismu a vzdělávání.

Cílem setkání je výměna zkušeností českých a německých pedagogů v oblasti práce s předsudky, užívání témat multikulturní výchovy a uplatňení principů demokracie ve škole. Vznikne též seznam doporučení pro dobrou praxi.

Na organizaci workshopu spolupracuje In IUSTITIA s Kulturbüro Sachsen a Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Projekt je finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. 

 

JUST CZECH

V rámci projektu JUST CZECH budeme nadále poskytovat právní poradenství osobám, jež se setkaly s násilím z nenávisti, a cíleně kontaktovat skupiny tímto jevem ohrožené. Pro vybrané 2 komunity uspořádáme školení. V letošním roce se více zaměříme na dodávání informací veřejnosti. Na podzim roku 2012 uspořádáme další tematický večer spojený s promítáním dokumentárního filmu a přednáškou.

Projekt je finančně podpořen Americkou ambasádou v Praze.

JusTEENa proti násilí z nenávisti v Praze 7

V Červenci zahájila In IUSTITIA šestiměsíční projekt JusTEENa proti násilí z nenávisti v Praze 7 zaměřený na pražskou část Praha 7. 

Primárními cílovými skupinami jsou a) osoby ohrožené násilím z nenávisti, především příslušníci subkultur, b) příslušníci Policie ČR, sekundární skupinou jsou pak všichni obyvatelé MČ Praha 7. Cílem projektu je informovat o problematice násilí z nenávisti, jeho formách, projevech a prevenci; seznámit ohrožené skupiny s konkrétními postupy a možnostmi, co dělat v případě, že se s násilím z nenávisti setkají, včetně důležitých kontaktů v lokalitě Prahy 7; posílit kompetence příslušníků městské/státní policie v Praze 7 prostřednictvím spolupráce v oblasti trestné činnosti z nenávisti v této lokalitě; posilovat občanské kompetence obyvatel Prahy 7 prostřednictvím rozvoje proti-nenávistných a proti-násilných postojů.

V rámci projektu bude zpracován, vytištěn a distribuován informační materiál, proběhne v Praze 7 veřejná přednáška o násilí z nenávisti a jeho prevenci. In IUSTITIA též naváže spolupráci s policií působící v dané lokalitě.

 

Tento projekt finančně podporuje MČ Praha 7.

Pomoc obětem sexuálního násilí 

Počátkem prosince 2012 odstartovala In IUSTITIA realizaci ročního projektu s názvem Pomoc obětem sexuálního násilí – přenos znalostí a zkušeností. Jde o projekt mezinárodní spolupráce, hrazený z finančních zdrojů Evropského sociálního fondu – operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zahraničními partnery projektu jsou The Sexual Assault Centre z Aarhus University Hospital v Dánsku a britská organizace The NIA project se sídlem v Londýně. 

Cílem projektu je prostřednictvím spolupráce se zahraničními partnery přenést do ČR znalosti a zkušenosti týkající se 1) prevence sexuálního násilí, 2) přímé pomoci obětem sexuálního násilí. Následně je pak cílem tyto nové poznatky využít v praxi na území ČR a to dvěma způsoby: 1) rozšířením a zkvalitněním stávajících služeb poskytovaných organizacemi pracujícími s klienty/klientkami, kteří/ré zažili/y sexuální násilí a 2) zavedením zcela nových služeb, které doplní služby dosud nabízené a budou primárně poskytovány obětem sexuálního násilí. Klíčovou perspektivou a pojítkem všech aktivit projektu je zkoumání možností a limitů pomoci obětem sexuálního násilí z hlediska jejich uplatnění na trhu práce.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.