In IUSTITIA se účastnila zahajovací konference CZ RAN pořádané Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) Ministerstva vnitra ve spolupráci s Policií ČR k otázkám radikalizace.

Konference inspirovaná mechanismem práce v pracovních skupinách Evropské sítě pro potlačování radikalizace RAN (Radicalisation Awareness Network) má za cíl propojit odborníky napříč organizacemi a podpořit jejich spolupráci v konkrétních problematikách. „Přestože Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím na světě, musíme sledovat vývoj radikalizace a extremismu nejen v ostatních zemích, ale také doma, abychom byli schopni včas a efektivně reagovat,“ řekl ministr vnitra Lubomír Metnar, který konferenci zahájil.

Výstupem této unikátní akce, jíž se účastnili odborníci jak ze státní správy, tak z neziskového sektoru a akademické obce, je deklarace, v níž účastníci formulují cíl vzájemně spolupracovat a podporovat vznik meziresortní a mezioborové platformy, jež se bude tématy spojenými s radikalizací systematicky zabývat.  „Záměrem je zkoordinovat činnost odborníků v České republice zabývajících se aspekty radikalizace pro maximální zefektivnění a zpřehlednění společné práce na tomto tématu,“ sdělil ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra David Chovanec. 

In IUSTITIA bude v rámci CZ RAN hájit práva osob ohrožených radikalizací a násilím z nenávisti. „Včasná a koordinovaná pomoc obětem násilí z nenávisti je jedním z nejúčinějších nástrojů prevence radikalizace společnosti,“ upozornila Klára Kalibová, ředitelka In IUSTITIA. „V současné době těží pachatelé trestné činnosti a násilí z nenávisti z mylného dojmu, že jejich útoky jsou nepostižitelné, a tudíž legitimní. Společnost hrubne. Poškození postupně ztrácejí naději, že i v poměrně závažných případech dojdou pachatelé spravedlnosti. To se musí změnit.“ 

Hlavním úkolem pro In IUSTITIA v CZ RAN bude prosazovat ochranu lidských práv. Působení CZ RAN musí být vyvážené a mělo by se soustředit na hrozby reálné pro Českou republiku.  Těmi je v současnosti především radikalizace běžné společnosti, prozatím se projevující v podobě verbálních útoků a zastrašování ve veřejném prostoru.

Kalibová ve svém příspěvku na konferenci upozornila také na stoupající tlak na občanskou veřejnost ze strany radikálů i radikalizované veřejnosti. V tomto bodě upozornila, že je úlohou státu ochránit ty, kterým jsou útoky určené. 

TEXT DEKLARACE

Účastníci deklarace vyjadřují ochotu vzájemně spolupracovat a podporovat vznik meziresortní a mezioborové platformy k otázkám týkajících se radikalizace. Platforma by měla zahrnovat relevantní partnery ze státní správy, akademické obce a neziskového sektoru.  Záměrem spolupráce je zajištění přehlednosti všech aktivit, které se na poli boje proti radikalizaci v rámci České republiky odehrávají, jejich efektivnost, koordinovanost, transparentnost a dostatečné vyhodnocení.

Oblasti vzájemné spolupráce budou do budoucna zahrnovat zejména následující:

  • pravidelná setkání s výměnou informací o aktivitách a případně přípravy společných projektů;
  • výroční konference zaměřené na přehled a zejména vyhodnocení aktivit v uplynulém roce;
  • mapování trendů.

Hlavní motivací spolupráce a společným cílem je zajištění bezpečnosti a ochrany lidských práv v České republice.