Představujeme Vám závěry výzkumu zaměřeného na postihování trestných činů z nenávisti, který se uskutečnil v letech 2016–2017 v České republice.

Představujeme Vám závěry výzkumu zaměřeného na postihování trestných činů z nenávisti, který se uskutečnil v letech 2016–2017 v České republice. Jako taková je tato zpráva jedním z výstupů mezinárodního výzkumného projektu „Životní cyklus trestného činu z nenávisti“, jehož cílem bylo porozumět, jak je využíváno právo při vyšetřování a souzení trestných činů z nenávisti v členských zemích Evropské unie, a na tomto základě identifikovat nejlepší praxe z hlediska prevence a stíhání tohoto typu kriminality. Projektu se zúčastnili výzkumníci z Univerzity v Limericku (IE), Univerzity v Sussexu (UK), Univerzity v Umeå (SE), Lotyšského centra pro lidská práva (LV) a organizace In IUSTITIA (CZ). Zprávu zpracovali Mgr. Václav Walach, PhD., Mgr. Klára Kalibová, PhD., Mgr. Petr Kupka, PhD. a Mgr. Vendula Divišová. 

Celý text zprávy je ke stažení zde. 

Projekt reaguje na nárůst nenávistného násilí v Evropě a na výzvy, které toto násilí přináší do teorie i praxe trestního řízení. Proto mezi jeho výstupy nepatří pouze tato a závěrečná komparativní studie, ale také vzdělávací manuály a doporučení pro státní zástupce a soudce.1 Věříme, že tyto materiály pomohou posílit vymahatelnost práva v trestním řízení ve věci trestných činů z nenávisti a posílí postavení poškozených2 v trestním řízení. Jak ukazuje také tato zpráva, přes výrazné zlepšení stále dochází k významnému porušování práv obětí.

K vymezení trestné činnosti z nenávisti jsme použili následující definici. Trestný čin z nenávisti (hate crime) zahrnuje taková jednání, která naplňují skutkovou podstatu některého trestného činu a jsou motivovány nenávistí, respektive předsudkem. Z toho důvodu jsou tyto trestné činy nazývány také jako předsudečné trestné činy. Vykonány mohou být nejrůznější formou, od slovních útoků a vyhrožování přes poškozování majetku až po fyzické napadení či vraždu. V současnosti existuje napříč jednotlivými státy velmi různorodá úprava trestných činů z nenávisti, a to především ve vztahu ke společenským skupinám, které jsou chráněny trestním právem. V ČR jsou explicitně chráněny skupiny definované na základě etnicity, národnosti, politického přesvědčení a náboženství včetně bezvěrectví a v některých případech také na základě třídy. Nás nicméně zajímaly také útoky spáchané z důvodu jiných charakteristik, například sexuální orientace či identity, genderu, sociálního statusu (bezdomovectví) nebo zdravotního postižení, které jsou v jiných státech rovněž právně upraveny.

Poděkování

Na prvním místě děkujeme všem informantům z řad soudců, státních zástupců, advokátů, pachatelů a obětí. Dále chceme poděkovat představitelům institucí, které nám pomohly s kontaktováním informantů: Česká soudcovská unie, Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Justiční akademie, Česká advokátní komora, Generální ředitelství Vězeňské služby, Věznice Příbram-Bytíz, Věznice Rýnovice, Věznice Kuřim, Věznice Praha-Pankrác. Dále děkujeme paní Kamile Špejrové a jejím kolegům a kolegyním z Probační a mediační služby, kteří nám pomohli s vytipováním a oslovením relevantních pachatelů. Poděkování si zasluhují také členové a členky etické komise: Kateřina Nedbálková, Kateřina Sidiropulu Janků, Kateřina Tvrdá, Petra Lupták Burzová a Petr Krčál. Za překlad z češtiny do angličtiny a obráceně děkujeme Marku a Martině Alexandrovým. Za pomocs přepisováním rozhovorů Maxu Blanckovi, Martině Dobrovolné, Ondřeji Dvořákovi, Kateřině Čopjakové, Martině Kubíkové, Ivaně Kupkové a Lence Marečkové. V neposlední řadě děkujeme našim kolegům a kolegyním z organizace In IUSTITIA za jejich podporu a práci spojenou s realizací výzkumu.

Projekt byl podpořen Evropskou komisí, programem Práva, rovnost, občanství.