Setkáváte se při výkonu sociální práce s obětmi trestných činů?
Chtěli byste se dozvědět o tomto tématu více?
Nabízíme podzimní termíny kurzů zaměřené na trestní řízení či bezpečností a mediální plánování.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME PODZIMNÍ TERMÍNY KURZŮ, JEDNÁ SE O NÁSLEDUJÍCÍ KURZY: 

29. 10. 2019 Praha

Úvod do trestního řízení pro sociální pracovníky a pracovnice (8 hod):
Kurz směřuje k osvojení základních pojmů, principů a postupů v trestním řízení. Kurz je koncipován z hlediska potřeb sociálních pracovníků a pracovnic tak, aby po skončení kurzu uměli poskytnout svým klientům základní poradenství v oblasti trestního řízení a/nebo klienty/ky provést trestním řízení v pozici důvěrníka oběti. Kurz je určen sociálním pracovníkům/cím a pracovníkům/cím v sociálních službách poskytujícím služby sociální prevence a sociálního poradenství klientům v obtížné sociální situaci. Poznatky využijí při poskytování sociálních služeb obětem násilí, včetně domácího a partnerského násilí, případně i pachatelům trestné činnosti.

7. 11. 2019 Praha

Bezpečnostní a mediální plánování pro oběti trestných činů (8 hod):

Kurz je určen pro pracovníky/ce v přímé péči, kteří se ve své praxi setkávají s obětmi trestných činů. Oběti trestných činů, které se při řešení různých trestných činů (domácí násilí, stalking, kyberšikana atp.) obracejí na poradny pro oběti trestných činů či jiné organizace, hledají podporu při řešení nastalé situace a s pracovníky těchto organizací otevírají téma obav o bezpečí své i bezpečí nejbližších osob. Oběti se na tyto organizace obracejí také s tématem medializace případu – žádají o medializaci či řeší následky nevyžádané medializace. Řízená či nevyžádaná medializace obětí trestných činů se často dotýká bezpečnosti obětí a jejich nejbližších osob, proto může být mediální plán jedním z bodů bezpečnostního plánování či může tvořit samostatný plán. Pro vytvoření mediálního plánu je potřeba podobných znalosti i kompetencí pracovníka jako u bezpečnostního plánování. 

 

Cena kurzu v rozsahu 8 vyučovacích hodin je 1500,– Kč/účastník/ce. 

Všechny kurzy jsou akreditovány u MPSV a obsahují teoretický výklad, praktická cvičení a práci s kazuistikami. Frekventanti/ky získají základní učební materiál.

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu, je potřeba zúčastnit se celého kurzu.

Přihlašování je možné zde: AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ TERMÍNY KURZŮ

V případě doplňujících dotazů prosím kontaktujte Kateřinu Baňackou na e-mailu: katerina.banacka@in-ius.cz či tel. č. 773 177 844.