Organizace In IUSTITIA spustila výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením. Pomocí online dotazníku chceme zjistit, jak často se lidé s postižením setkávají s násilím, s jakými formami násilí se setkávají nejčastěji, jestli napadení oznamují policii a jaké dopady na ně násilí mělo. Vyplněním dotazníku pomůžete tyto otázky objasnit a přispět k systematickému řešení tohoto důležitého společenského problému. Výzkum je určen pro lidi se zdravotním postižením, kteří jsou starší 15 let (včetně) a žijí v České republice.

Jak se mohu výzkumu zúčastnit?

Našeho výzkumu se můžete zúčastnit vyplněním jedné ze dvou variant online dotazníku. Společně se základní variantou dotazníku, jsme ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením připravili také přístupnější variantu. V každém případě je možné dotazník vyplnit společně s dalším člověkem, který vám může pomoci přečíst otázky, zadat odpovědi nebo jinak.

Základní variantu dotazníku najdete zde: https://forms.gle/rGCHEPwoyGALEfWE8

Přístupnější variantu dotazníku najdete zde: https://forms.gle/5JdeRj8dQCruME856

Mám dotazník vyplnit, i když jsem se nestal obětí násilí?

Ano. Je důležité, abyste dotazník vyplnili, i když jste se obětí násilí nestali. Jenom tak budeme moci zjistit, jak velký problém násilí mezi lidmi s postižením je, kolika procent se týká.

Jak vypadá násilí na lidech se zdravotním postižením?

Násilí na lidech se zdravotním postižením je téma, které zatím v Česku nebylo důkladně zmapováno. Ze zahraničních výzkumů však plyne, že je mezi lidmi s postižením poměrně časté – podle některých studií dokonce častější než mezi lidmi bez postižení.

Část násilí páchaného na lidech se zdravotním postižení je motivováno předsudečně. Oběti jsou v tomto případě napadány proto, kým jsou. To znamená, že pokud by postiženi nebyli, útočník by na ně neútočil.
Násilí nemá jen fyzickou formu. Lidé se zdravotním postižením čelí šikaně, ponižování, výsměchu, zastrašování nebo vyhrožování. Rovněž se setkávají se sexuálním a ekonomickým násilím, kdy jsou jim odebírány peníze, zdravotní pomůcky či léky.


Mezi ohroženými skupinami jsou zejména lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním. S násilím se ale setkávají také tělesně a jinak postižení, včetně lidí s onemocněním AIDS/HIV. Jednou z podob násilí je, že pachatelé vyhrožují prozrazením zdravotního stavu rodině, zaměstnavateli či veřejnosti.

Proč je důležité dotazník vyplnit?

Vyplněním dotazníku pomůžete s řešením dvou problémů. V současnosti nevíme, jak často jsou lidé se zdravotním postižením v Česku napadáni, kterým formám násilí nejčastěji čelí, s jakými následky se potýkají a zdali své napadení oznamují policii. Bez těchto informací je jen velmi obtížné správně nastavit efektivní pomoc obětem.
Lidé, kteří jsou napadáni kvůli svému zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu stavu jsou navíc v současnosti méně legislativně chráněni  V rámci trestního zákoníku totiž nepožívají žádné zvláštní ochrany, jako tomu je u napadených například z důvodu barvy pleti, národnosti, náboženství nebo politickému přesvědčení. Náš výzkum by tak mohl být prvním krokem k tomu, jak tuto nerovnost odstranit.

Mohu Vám ještě nějak jinak pomoci?

Ano. Prosím sdílejte informace o výzkumu, kdekoli můžete. Je důležité, aby se o výzkumu dozvědělo a dotazník vyplnilo co nejvíce lidí. Pouze tak budou mít výsledky smysl.


Výzkum je realizován v rámci projektu Právem proti předsudkům, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.